Poštovani,

U periodu od 15. jula 2020. godine pa do momenta prestanka važenja mjera za sprečavanje prenošenja i širenja korona virusa, zahtjeve možete podnijeti:

  • Neposredno na pisarnici, svakog radnog dana od 09:00 do 12:00 časova;
  • Putem email adresa;
  • Putem fax-a;
  • Preko portala eUprave;
  • Putem pošte.

Zahtjev se podnosi na obrascu na kojem se nalaze instrukcije o potrebnim podacima, dokumentaciji, prilozima i administrativnoj taksi.

Obrasci zahtjeva dostupni su na ovoj web stranici, na pisarnici Zavoda i na portalu eUprave.

Uz zahtjev se prilaže dokaz o izvršenoj uplati administrativne takse u visini od 2,00€ na žiro račun 832-3161012-75 Zavoda za metrologiju, u skladu sa Zakonom o administrativnim taksama („Sl. list CG“, br. 18/19).

Naknade za pokriće troškova postupka, u zavisnosti od vrste aktivnosti, propisane su Uredbom o visini i načinu plaćanja naknada iz oblasti metrologije („Sl. list CG“, br. 73/10) i uplaćuju se na žiro račun 832-975-85.

Kontakt:

Telefon:
+ 382 20 601 360
+ 382 20 601 361
+ 382 67 338 116 – Andrea Damjanović

 Fax:
+ 382 20 634 651
+ 382 20 634 652

email:
zavod@metrologija.gov.me
andrea.damjanovic@metrologija.gov.me