U eri globalizacije trgovine, nacionalna infrastruktura kvaliteta je podsticaj za ekonomski i socijalni razvoj država. Veoma važan segment nacionalne infrastrukture kvaliteta, predstavlja Zavod za metrologiju, koji je osnovala Vlada Crne Gore 14. septembra 2006. godine, Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave od 29. septembra 2006. godine.

Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave („Sl. list CG“, br. 98/23) definisano je da Zavod za metrologiju vrši poslove koji se odnose na:

  • obezbjeđivanje primjene sistema zakonskih mjernih jedinica;
  • ostvarivanje, čuvanje, održavanje i usavršavanje etalona Crne Gore;
  • obezbjeđenje metrološke sljedivosti za laboratorije za etaloniranje, kao i za ispitne i kontrolne laboratorije;
  • organizovanje djelatnosti etaloniranja;
  • ocjenjivanje usaglašenosti mjerila sa metrološkim zahtjevima;
  • davanje stručnog mišljenja za ovlašćivanje laboratorija za ovjeravanje mjerila;
  • predstavljanje Crne Gore u međunarodnim i regionalnim metrološkim organizacijama i uspostavljanje saradnje u oblasti metrologije;
  • metrološku kontrolu;
  • kontrolu predmeta od dragocjenih metala;
  • kao i druge poslove koji su mu određeni u nadležnost.