Aktivnosti

U Laboratoriji za velike mase vrše se poslovi koji se odnose na:

  • obezbjeđivanje metrološke sljedivosti u oblasti velikih masa u Crnoj Gori prenosom jedinice mase sa državnog etalona na sekundarne i radne etalone mase;
  • kalibraciju tegova klase tačnosti F2, M1 i M2;
  • kalibraciju vaga sa neautomatskim funkcionisanjem;
  • učešće u međulaboratorijskim poređenjima;
  • ovjeravanje tegova klase tačnosti F2, M1 i M2.

Državni etalon

Državni etalon predstavljaju garniture tegova klase tačnosti E1 od 1 mg do 20 kg, odnosno etaloni najboljih metroloških svojstava u Crnoj Gori, koji služe kao osnova za određivanje vrijednosti svih drugih etalona mjerne jedinice za masu. Tegovi nazivne mase od 1 mg do 500 mg su u obliku žice, tegovi nazivne mase od 1 g i većih nazivnih masa su cilindričnog oblika, sa drškom za prihvat. Svi tegovi su izrađeni u jednom komadu-monoblok konstrukcija, od nerđajućeg čelika visokog kvaliteta. Karakteristike tegova u pogledu mjerne nesigurnosti, maksimalno dozvoljene greške, magnetne susceptibilnosti i permeabilnosti su u granicama za klasu tegova E1 u skladu sa preporukom OIML R111: 2004.

Šema sljedivosti

Laboratorija za velike mase realizuje aktivnosti u cilju osiguranja sljedivosti mjerenja u oblasti mase u Crnoj Gori u opsegu od 50 kg do 500 kg.

Kalibracija tegova nižih klasa tačnosti obavlja se opremom Laboratorije za masu, pri čemu se jedinica mase metodom direktnog poređenja prenosi na etalone nižih klasa tačnosti, preko kojih se jedinica mase prenosi do korisnika u Crnoj Gori.

Kalibracija etalona

Neakreditovano područje:

Laboratorijia za velike mase realizuje usluge kalibracije:

  • tegova klase tačnosti F2, M1 i M2 nazivnih masa od 50 kg, 100 kg, 200 kg i 500 kg;
  • vaga sa neautomatskim funkcionisanjem do 100 000 kg na mjestu upotrebe, u skladu sa EURAMET cg-18.

Ovjeravanje mjerila

U Laboratoriji za velike mase se sprovodi postupak pregleda mjerila mase da bi se utvrdila ispunjenost propisanih metroloških zahtjeva u cilju ovjeravanja mjerila mase: tegovi klase tačnosti F2, M1 i M2 od 50 kg, 100 kg, 200 kg i 500 kg.

Odobrenje tipa mjerila

Laboratorija za velike mase realizuje aktivnosti u cilju osiguranja sljedivosti mjerenja u oblasti mase u Crnoj Gori u opsegu od 50 kg do 500 kg. Kalibracija tegova nižih klasa tačnosti obavlja se opremom Laboratorije za masu, pri čemu se jedinica mase metodom direktnog poređenja prenosi na etalone nižih klasa tačnosti, preko kojih se jedinica mase prenosi do korisnika u Crnoj Gori.

Kontakt

Rukovodilac laboratorije:

Tamara Bošković – Begenišić, dipl. biolog.
tel: +382 20 601 360
+382 20 601 361
fax: +382 20 634 651
e-mail:  tamara.boskovic@metrologija.gov.me

Zamjenik rukovodioca laboratorije:

Budimir Vidaković, Spec. App.
tel: +382 20 601 360
+382 20 601 361
fax: +382 20 634 651
e-mail:  budimir.vidakovic@metrologija.gov.me