Zavod za metrologiju predstavlja Crnu Goru u međunarodnim i regionalnim metrološkim organizacijama, kao i organizacijama u oblasti kontrole predmeta od dragocjenih metala. U okviru svoje nadležnosti, Zavod za metrologiju sprovodi aktivnosti u cilju ispunjavanja člana 77 Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih članica sa jedne strane i Crne Gore, sa druge strane, kojim su definisane obaveze Crne Gore da će preduzeti  neophodne mjere kako bi postepeno postigla usaglašenost s tehničkim propisima Zajednice i evropskom standardizacijom, metrologijom, akreditacijom i procedurama za ocjenu usaglašenosti. Prema članu 77, ugovorne strane će težiti da:

  • promovišu upotrebu tehničkih propisa Zajednice, evropskih standarda i procedura za ocjenu usaglašenosti;
  • obezbjeđuju pomoć u jačanju razvoja infrastrukture kvaliteta: standardizacije, metrologije, akreditacije i ocjene usaglašenosti;
  • promovišu učešće nadležnih tijela Crne Gore u radu organizacija koje se bave standardizacijom, ocjenjivanjem usaglašenosti, metrologijom i sličnim oblastima (npr. CEN, CENELEC, ETSI, EA, WELMEC, EURAMET, itd.);
  • gdje je neophodno, zaključuju Sporazum o ocjeni usaglašenosti i prihvatanju industrijskih proizvoda kada zakonski okvir i procedure u Crnoj Gori budu dovoljno usaglašeni s procedurama Zajednice i  kada bude dostupna odgovarajuća ekspertiza.

EURAMET – Evropsko udruženje nacionalnih metroloških instituta je savez nacionalnih metroloških organizacija iz zemalja članica Evropske unije (EU) i Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu (EFTA). Cilj ove organizacije je postizanje veće efikasnosti kroz koordinaciju i razmjenu metroloških aktivnosti i usluga.

Zavod za metrologiju je punopravni član Evropskog udruženja Nacionalnih metroloških instituta, EURAMET-a od 7. juna 2011. godine. Imenovani su predstavnici Zavoda za sljedeće tehničke komitete EURAMET-a: TC – EM: Tehnički komitet za elektricitet i magnetizam (Electricity and Magnetism), TC – IM: Tehnički komitet za interdisciplinarnu metrologiju (Interdisciplinary Metrology), TC – F: Tehnički komitet za protok (Flow), TC – M: Tehnički komitet za masu i srodne veličine (Mass and related Quantities) i TC- Q: Tehnički komitet za kvalitet (Quality), TC – T: Tehnički komitet za termometriju (Thermometry),TC – TF: Tehnički komitet za vrijeme i frekvenciju (Time and Frequency) i TC – L: Tehnički komitet za dužinu (Length).  Jedan od osnovnih ciljeva EURAMET-a je i koordinirano evropsko istraživanje u oblasti metrologije, odnosno analiza zajedničkih budućih potreba u oblasti metrologije, definisanje zajedničkih ciljeva i programa, planiranje i izvršavanje zajedničkih istraživačkih projekata. Posebno je značajan Evropski istraživački i inovativni program u oblasti metrologije (EMPIR), u kojem su službenici Zavoda učestvovali kroz grantove za mobilnost istraživača (RMG).

Međunarodna organizacija za zakonsku metrologiju (OIML) osnovana je 1955. godine u Parizu sa ciljem unapređenja globalne harmonizacije zakonskih metroloških procedura koje podržavaju i olakšavaju međunarodnu trgovinu. Zavod za metrologiju je dopisni član Međunarodne organizacije za zakonsku metrologiju OIML od novembra 2007. godine. OIML obezbjeđuje članicama uputstva za definisanje nacionalnih i regionalnih zahtjeva koji se odnose na proizvodnju i upotrebu mjerila koja se upotrebljavaju u zakonskoj metrologiji.

U januaru 2009. godine, Zavod za metrologiju je postao pridruženi član Evropske kooperacije u zakonskoj metrologiji WELMEC, čiji su ciljevi: razvijanje međusobnog povjerenja između organa za zakonsku metrologiju u Evropi, usklađivanje aktivnosti u zakonskoj metrologiji, kao i razmjena informacija između zainteresovanih strana. WELMEC savjetuje Evropsku komisiju i Savjet u vezi sa primjenom i daljim razvojem relevantnih metroloških direktiva, tako da praćenje rada WELMEC-ovih radnih grupa omogućava informacije značajne za usklađivanje nacionalnog zakonodavstvo za legislativom Evropske unije. Predstavnici Zavoda su učestvovali u radu radnih grupa (WG, WELMEC Working Groups). Punopravno članstvo u WELMEC-u je uslovljeno prijemom Crne Gore u Evropsku uniju.

Crna Gora je od 1. avgusta 2011. godine pridružena članica Generalne Konferencije za tegove i mjere CGPM. Navedeno članstvo prethodi prijavi za punopravno članstvo u Međunarodnom birou za tegove i mjere BIPM. Pridruženo članstvo CGPM-u omogućilo je da Zavod za metrologiju 19. oktobra 2011. godine, potpiše CIPM MRA odnosno CIPM Aranžman o međusobnom priznavanju. Potpisivanjem CIPM Aranžmana o međusobnom priznavanju obezbijedili su se uslovi za međusobno priznavanje sertifikata o kalibraciji i mjerenjima koje izdaju nacionalni metrološki instituti država članica i tako se potpomaže postupak uklanjanja tehničkih barijera trgovini.

Međunarodno udruženje službi za analizu (IAAO) obezbjeđuje saradnju i razmjenu tehničkih informacija u cilju usaglašavanja postupaka i metoda ispitivanja i žigosanja predmeta od dragocjenih metala. Zavod za metrologiju je postao član Međunarodnog udruženja službi za analizu u oktobru 2012. godine.

Međunarodno udruženje službi za analizu blisko sarađuje sa Bečkom konvencijom i redovni godišnji sastanci se održavaju u terminima održavanja sastanaka Bečke konvencije. Potpisivanjem tog međunarodnog ugovora o prekograničnoj trgovini predmetima od dragocjenih metala, na teritoriji članica potpisnica konvencije, postiže se slobodno kretanje predmeta od dragocjenih metala označenih Common Control Mark (CCM) zajedničkim kontrolnim žigom, koji je prepoznatljiv po stilizovanoj figuri vage u ravnoteži, sa trocifrenom oznakom finoće centriranoj po sredini žiga.

CCM potvrđuje vrstu dragocjenog metala od koje je predmet izrađen i njegovu finoću i samo ovlašćene službe za analizu predmeta od dragocjenih metala mogu nakon sprovedenih dogovorenih metoda ispitivanja postaviti CCM na predmete izrađene od zlata, srebra i platine. Zemlje potpisnice Bečke konvencije dozvoljavaju uvoz predmeta od dragocjenih metala žigosanih CCM žigom bez ponovnog ispitivanja.

Danas se u mnogim zemljama koje nisu članice Bečke konvencije, CCM zajednički kontrolni žig prepoznaje kao pouzdana oznaka kvaliteta proizvoda odnosno predmeta od dragocjenih metala.

Međunarodni biro za tegove i mjere (BIPM – Bureau International des Poids et Mesures), zajedno sa Međunarodnim komitetom za tegove i mjere (CIPM) i Generalnom konferencijom za tegove i mjere (CGPM) čini jednu od tri organizacije ustanovljene Metarskom konvencijom sa zadatkom uspostavljanja i održavanja univerzalnog sistema mjerenja.

Metarska konvencija je osnovni dokument savremenog metričkog sistema koji se zasniva na upotrebi Međunarodnog sistema jedinica (SI). Metarska konvencija potpisana je 20. maja 1875. godine od strane predstavnika 17 država i predstavlja istorijsku prekretnicu ka uspostavljanju jedinstvenog mjerenja.

Kao rezultat dugogodišnjeg učešća i ostvarenih rezultata u svojstvu pridruženog člana, Crna Gora i Zavod za metrologiju, kao nacionalni metrološki institut, stupili su u punopravno članstvo u Međunarodnom birou za tegove i mjere (BIPM) 24. januara 2018. godine. Pristupanjem BIPM-u, Crna Gora je postala 59. država sa punopravnim članstvom u toj organizaciji i učestvovaće u donošenju odluka na najvišem svjetskom nivou u oblasti metrologije. Dobijanjem tog statusa, Crna Gora, odnosno Zavod za metrologiju, moći će da primjenjuje pravo učešća i glasa na sastancima Generalne konferencije za tegove i mjere (CGPM), pravo ostvarivanja međunarodno prepoznate metrološke sljedivosti kroz usluge kalibracije koje pruža BIPM, bez dodatnih troškova i mogućnost učešća u međunarodnim poređenjima državnih etalona.

Crna Gora postala je pridruženi član CGPM-a, odnosno Generalne konferencije za tegove i mjere, 1. avgusta 2011. godine.

Zavod za metrologiju je 19. oktobra 2011. godine potpisao CIPM MRA (CIPM Aranžman o međusobnom priznavanju).

Metarska konvencija je osnovni dokument savremenog metričkog sistema koji se zasniva na upotrebi Međunarodnog sistema jedinica (SI). Metarska konvencija potpisana je 20. maja 1875. godine od strane predstavnika 17 država i predstavlja istorijsku prekretnicu ka uspostavljanju jedinstvenog mjerenja. Konvencijom je uspostavljen Međunarodni biro za tegove i mjere (BIPM – Bureau International des Poids et Mesures), čiji je zadatak uspostavljanje i održavanje univerzalnog sistema mjerenja. BIPM je pod nadležnošću Generalne konferencije za tegove i mjere (CGPM), a Međunarodni komitet za tegove i mjere (CIPM) vrši nadzor nad ovom organizacijom.

Zavod za metrologiju postao je pridruženi član Generalne konferencije za tegove i mjere 1. avgusta 2011. godine. Kao rezultat dugogodišnjeg članstva i ostvarenih rezultata, Zavodu za metrologiju je, u decembru 2016. godine, upućen poziv za punopravno članstvo u BIPM-u i pristupanje Metarskoj konvenciji. Nakon usvajanja Zakona o potvrđivanju Metarske konvencije 29. decembra 2017. godine, Crna Gora i Zavod za metrologiju, kao nacionalni metrološki institut, primljeni su 24. januara 2018. u punopravno članstvo u Međunarodnom birou za tegove i mjere (BIPM).

Pristupanje Metarskoj konvenciji omogućava Crnoj Gori direktno poređenje državnih etalona sa međunarodnim, uspostavljajući na taj način sljedivost pouzdanih i tačnih mjerenja u našoj zemlji u skladu sa definicijama koje utvrđuje CGPM.