U okviru Odjeljenja za dragocjene metale uspostavljena je Laboratorija za dragocjene metale koja vrši ispitivanja u cilju utvrđivanja vrste dragocjenih metala i njihovih legura i određivanja stepena finoće dragocjenih metala.

Ispitivanje predmeta od dragocjenih metala obuhvata:

  • vizuelni pregled;
  • određivanje stepena finoće.

Vizuelnim pregledom utvrđuje se:

  • stanje u kojem je predmet od dragocjenog metala podnesen na ispitivanje;
  • tačnost podataka navedenih u zahtjevu za ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocjenih metala;
  • da li postoje propisane oznake na predmetima od dragocjenih metala koji su podneseni na ispitivanje.

Stepen finoće predmeta od dragocjenih metala utvrđuje se probom na kamenu i rentgenskom fluoroscentnom spektrometrijskom analizom (XRF).

U toku 2014.godine Laboratorija za ispitivanje predmeta od dragocjenih metala opremljena je XRF spektrometrom M1 MISTRAL – instrumentom za nedestruktivno ispitivanje legura i predmeta od dragocjenih metala kao i certifikovanim referentnim materijalima i referentnim materijalima sa optimalnom homogenosti pogodnom za kalibraciju XRF spektrometra.

Nabavka ove opreme doprinosi unapređenju ocjenjivanja usklađenosti predmeta od dragocjenih metala u prometu sa državnom legislativom kao i kompetentnosti Laboratorije za ispitivanje predmeta od dragocjenih metala da pruži tehnički valjane rezultate.

Zakonom o kontroli predmeta od dragocjenih metala uspostavljene su pravne osnove za unapređenje aktivnosti u ovoj oblasti, u cilju zaštite potrošača. Stoga, predmet od dragocjenih metala može se staviti u promet ako je usaglašen sa zahtjevima regulative, odnosno ako je označen u skladu sa Zakonom o kontroli predmeta od dragocjenih metala i prati ga određena dokumentacija i ako je žigosan državnim žigom.

Kontakt osobe:
Tatjana Raičević, dipl. ing
tel: +382 20 601 360
+382 20 601 361
fax: +382 20 634 651
e-mail:  tanja.raicevic@metrologija.gov.me

Ljiljana Lubarda, dipl. ing
tel: +382 20 601 360
+382 20 601 361
fax: +382 20 634 651
e-mail:  ljiljana.lubarda@metrologija.gov.me