U Odjeljenju za međunarodnu saradnju vrše se poslovi koji se odnose na:

 • izvršavanje poslova vezanih za predstavljanje Crne Gore u međunarodnim i regionalnim metrološkim organizacijama – Evropsko udruženje nacionalnih metroloških instituta (EURAMET), Međunarodna organizacija za zakonsku metrologiju (OIML), Evropska kooperacija u zakonskoj metrologiji (WELMEC), Međunarodni biro za tegove i mjere (BIPM), Međunarodno udruženje službi za analizu (IAAO), kao i učešće u njihovom radu;
 • poslove bilateralne i regionalne saradnje sa međunarodnim institucijama u Crnoj Gori;
 • učešće u radu međunarodnih institucija u Crnoj Gori, u oblasti metrologije i dragocjenih metala;
 • pripreme i učešća na međunarodnim konferencijama, seminarima, komitetima iz oblasti metrologije i dragocjenih metala;
 • pripremu i izradu svih vrsta dokumenata za potrebe uspostavljanja i održavanja saradnje Zavoda sa međunarodnim i regionalnim metrološkim organizacijama;
 • aktivnosti prevođenja svih relevantnih dokumenata;
 • promociju i korišćenje međunarodnih programa i fondova u cilju jačanja kapaciteta iz oblasti metrologije i dragocjenih metala, ali i Zavoda kao organa uprave;
 • praćenje standarda u sprovođenju nacionalnih politika i njihovo usklađivanje sa međunarodnim standardima u oblasti metrologije;
 • pripremanje i dostavljanje informacija za druge državne i međunarodne institucije;
 • aktivnosti koje se realizuju u okviru međunarodnih i regionalnih projekata u oblasti metrologije i dragocjenih metala, kao i poslovima u vezi sa pristupanjem Crne Gore Evropskoj uniji;
 • praćenja realizacije projekata finansiranih sredstvima međunarodnih, regionalnih, bilateralnih donatorskih organizacija;
 • vođenje evidencija o učešću i realizaciji međunarodnih i regionalnih projekata;
 • pripremu i izradu svih vrsta planova, analiza, elaborata i strategija u dijelu saradnje sa državnim i naučnim institucijama u cilju razvoja metrologije;
 • planiranje i sprovođenje interne edukacije službenika i namještenika u oblasti metrologije, sistema kvaliteta i projektnog menadžmenta u cilju obezbjeđenja kontinuiranog stručnog usavršavanja;
 • pripremu i izradu svih vrsta informaciono dokumentacionih materijala, publikacija, brošura, marketinških materijala, stručne i priručne literature i drugih materijala;
 • vršenje drugih poslova u skladu sa propisima.

KONTAKT

Načelnica odjeljenja:

Spec. Sci Naina Čuturić-Knežević
tel: +382 20 601 360
+382 20 601 361
fax: +382 20 634 651
e-mail: naina.cuturic@metrologija.gov.me