U Odjeljenju za međunarodnu saradnju vrše se poslovi koji se odnose na:

 • predstavljanje Crne Gore u međunarodnim i regionalnim metrološkim organizacijama, Međunarodna organizacija za zakonsku metrologiju (OIML), Međunarodni biro za tegove i mjere (BIPM), Evropsko udruženje nacionalnih metroloških instituta (EURAMET), Evropska kooperacija u zakonskoj metrologiji (WELMEC e.v.) i dr.;
 • saradnju sa međunarodnim i domaćim institucijama i organizacijama, kao i pripremu i izradu dokumenata za potrebe uspostavljanja i održavanja saradnje Zavoda sa međunarodnim i regionalnim metrološkim organizacijama;
 • izradu pravnih akata Zavoda;
 • prikupljanje relevantnih informacija o međunarodnim organizacijama i njihovo prezentovanje drugim organizacionim jedinicama i/ili organima državne uprave;
 • priprema učešća predstavnika Zavoda na međunarodnim konferencijama i seminarima;
 • pripremanje i dostavljanje informacija za druge državne i međunarodne institucije;
 • promocija međunarodnih programa i fondova u cilju jačanja kapaciteta Zavoda, praćenje usvajanja međunarodnih standarda iz oblasti metrologije na nacionalnom nivou;
 • praćenje regulative Evropske unije i uporedne prakse;
 • usaglašavanje sa strateškim dokumentima i propisima Crne Gore značajnim za rad Zavoda;
 • podrška aktivnostima koje Zavod realizuje u okviru međunarodnih i regionalnih projekata u oblasti metrologije i kontrole predmeta od dragocjenih metala, kao i podrška poslovima u vezi sa pristupanjem Crne Gore Evropskoj uniji;
 • učešče u planiranju i praćenju realizacije projekata finansiranih sredstvima međunarodnih, regionalnih, bilateralnih i donatorskih organizacija;
 • vođenje evidencija o učešću i realizaciji međunarodnih i regionalnih projekata;
 • pripremu i izradu dokumenata u vezi saradnje sa državnim i naučnim institucijama u cilju razvoja metrologije i kontrole predmeta od dragocjenih metala;
 • podsticanje saradnje sa akademskom zajednicom, periodična analiza i prezentacija ostvarenih rezultata Zavoda;
 • učestvovanje u uspostavljanju i implementaciji sistema menadžmenta kvalitetom;
 • podrška izradi stručnih osnova za pripremu nacrta propisa iz oblasti metrologije i kontrole predmeta od dragocjenih metala;
 • obezbjeđenje primjene zahtjeva međunarodnih standarda;
 • sprovođenje mjera za usklađivanje poslovnih procesa sa važećim propisima, standardima i pravilima dobre prakse;
 • učešće u pripremi Metrološkog glasnika;
 • podrška postupcima ocjene usaglašenosti;
 • učešće u pripremi promotivnih materijala, publikacija i brošura;
 • učešće u promotivnim aktivnostima;
 • administrativni poslovi u vezi vođenja evidencija.

KONTAKT

Načelnica odjeljenja:

Spec. Sci Naina Čuturić-Knežević
tel: +382 20 601 360
+382 20 601 361
fax: +382 20 634 651
e-mail: naina.cuturic@metrologija.gov.me