Aktivnosti

U Laboratoriji za temperaturu i vlažnost realizuju se poslovi koji se odnose na:

 • ostvarivanje, čuvanje, održavanje i usavršavanje državnog etalona za temperaturu u Crnoj Gori;
 • ostvarivanje, čuvanje, održavanje i usavršavanje državnog etalona za relativnu vlažnost u Crnoj Gori;
 • obezbjeđivanje metrološke sljedivosti u oblasti temperature u Crnoj Gori u opsegu od -80 ᵒC do +1200 ᵒC, odnosno prenošenje jedinice temperature sa sekundarnih etalona na radne etalone i prenošenje jedinice temperature prema laboratorijama nižeg nivoa – krajnjim korisnicima;
 • obezbjeđivanje metrološke sljedivosti u oblasti relativne vlažnosti u Crnoj Gori u opsegu od +10 ᵒC do +70 ᵒC i 10 % rh do 90 % rh;
 • kalibracije mjerila temperature i mjerila relativne vlažnosti;
 • učešće u međulaboratorijskim poređenjima.

Državni etalon

Državni etaloni za termodinamičku temperaturu su dva standardna platinska otpornička termometra (SPRT) za temperature od -80 °C do 650 °C i dva termoelementa (TC) za temperature od 650 °C do 1200 °C. Državni etalon za relativnu vlažnost je dewpoint metar (DP) za temperaturni opseg od 10 °C do 70 °C i relativnu vlažnost od 10 % rh do 90 % rh. Ovi etaloni imaju najbolja metrološka svojstva u Crnoj Gori i zajedno sa ostalom opremom služe kao osnova za obezbjeđivanje metrološke sljedivosti rezultata mjerenja u oblasti temperature i relativne vlažnosti. Državni etaloni se svake godine kalibrišu u nekom nacionalnom metrološkom institutu.

Šema sljedivosti

Sljedivost metroloških rezultata kalibracija u Laboratoriji za temperaturu za oblast kontaktne termometrije, u temperaturnom opsegu od -80 °C do +650 °C, se ostvaruje preko dva 25 Ω standardna platinska otpornička termometra (SPRT), a za temperaturni opseg od 650 °C do +1200 °C se ostvaruje preko dva termoelementa (TC) tipa R i tipa S.

Sljedivost metroloških rezultata mjerenja u Laboratoriji za temperaturu u oblasti relativne vlažnosti, za temperaturni opseg od 10 °C do 70 °C i opseg relativne vlažnosti od 10 % rh do 90 % rh, se ostvaruje preko dewpoint metra.

Kalibracija etalona

Akreditovano područje:

U akreditovanom području u Laboratoriji za temperaturu i na mjestu upotrebe (na terenu) izvode se sljedeće kalibracije:

 • kalibracija staklenih termometara punjenih tečnošću u opsegu od -80 °C do +278 °C;
 • kalibracija indikatorskih termometara koji imaju sondu i odgovarajući indikatorski dio(digitalan ili analogan) u opsegu od -80 °C do +650 °C;
 • kalibracija platinskih otporničkih termometara u opsegu od -80 °C do +650 °C;
 • kalibracija termoelemenata u opsegu od -80 °C do +650 °C;
 • kalibracija zračnih senzora u opsegu od -75 °C do +150 °C;
 • kalibracija mjerila relativne vlažnosti u opsegu od +10 °C do +70 °C i 10 % rh do 90 % rh;
 • kalibracija termostatiranih medijuma na mjestu upotrebe (frižideri, zamrzivači, sušnice, peći, inkubatori, kupatila, klima komore i sl.)

Neakreditovano područje:

U neakreditovanom području u Laboratoriji za temperaturu se mogu izvoditi kalibracije termoelemenata u opsegu od 650 °C do 1200 °C.

Opseg akreditacije laboratorije za temperaturu

Ovjeravanje mjerila

U Laboratoriji za temperaturu se sprovodi postupak pregleda mjerila temperature da bi se utvrdila ispunjenost propisanih metroloških zahtjeva u cilju ovjeravanja medicinskih i veterinarskih termometara.

Odobrenje tipa mjerila

U cilju provjere ispunjenosti propisanih tehničkih i metroloških zahtjeva za određivanje tipa mjerila, Laboratorija za temperaturu sprovodi postupak ispitivanja tipa sljedećih mjerila iz oblasti mjerenja temperature u skladu s Uredbom o zakonskim mjerilima za koje je obavezno ovjeravanje, odnosno odobrenje tipa mjerila („Sl.list CG”, br. 81/09):

 • mjerila toplotne energije;
 • medicinski i veterinarski termometri.

Kontakt

Rukovodilac laboratorije:

Tanja Vukićević, dipl. ing.
tel: +382 20 601 360
+382 20 601 361
fax: +382 20 634 651
e-mail: tanja.vukicevic@metrologija.gov.me

Zamjenik rukovodioca laboratorije:

Tatjana Raičević, dipl. ing.
tel: +382 20 601 360
+382 20 601 361
fax: +382 20 634 651
e-mail: tanja.raicevic@metrologija.gov.me