Zavod za metrologiju

Arsenija Boljevića bb,
81000 Podgorica

Telefon:
+ 382 20 601 360
+ 382 20 601 361

email:
zavod@metrologija.gov.me

Direktorica:
MSc Gordana Bajić
e-mail: gordana.bajic@metrologija.gov.me

Sekretarica direktorice:
Nevenka Vukašinović
e-mail: nevenka.vukasinovic@metrologija.gov.me

Pomoćnik direktorice, rukovodilac Sektora za metrološku sljedivost i državne etalone:
Goran Vukoslavović,  dipl. ing.
e-mail: goran.vukoslavovic@metrologija.gov.me

Vršilac dužnosti pomoćnika direktorice, rukovodilac Sektora za ovjeravanje mjerila
Tomo Božović, dipl. ing.
e-mail: tomo.bozovic@metrologija.gov.me

Načelnica Odjeljenja za dragocjene metale:
MSc Milena Raonić
e-mail: milena.raonic@metrologija.gov.me

Načelnica Odjeljenja za međunarodnu saradnju:
Spec. Sci Naina Čuturić-Knežević
e-mail: naina.cuturic@metrologija.gov.me

Načelnica Službe za opšte poslove i finansije:
Zdenka Popović, dipl. ek.
e-mail: zdenka.popovic@metrologija.gov.me

Menadžer kvaliteta/Tehnički menadžer
Goran Vukoslavović,  dipl. ing.
e-mail: goran.vukoslavovic@metrologija.gov.me

Menadžer integriteta
Spec. Sci Naina Čuturić-Knežević
e-mail: naina.cuturic@metrologija.gov.me

FMC menadžeri
Zdenka Popović, dipl. ek.
e-mail: zdenka.popovic@metrologija.gov.me

Spec. Sci Naina Čuturić-Knežević
e-mail: naina.cuturic@metrologija.gov.me

Službenice zadužene za saradnju sa NVO:
Spec. Sci Naina Čuturić-Knežević
e-mail: naina.cuturic@metrologija.gov.me

MSc Tamara Pavićević
e-mail: tamara.pavicevic@metrologija.gov.me

Službenice zadužene za slobodan pristup informacijama:
Spec. Sci Naina Čuturić-Knežević
e-mail: naina.cuturic@metrologija.gov.me

Službenice zadužene za javne nabavke:
Spec. App Ivona Mugoša
e-mail: ivona.mugosa@metrologija.gov.me

Službenica zadužena za prijem i postupanje po prijavi zviždača:
Spec. Sci Naina Čuturić-Knežević
e-mail: naina.cuturic@metrologija.gov.me

Službenica zadužena za prijem i postupanje po obavještenjima o sumnjama na nepravilnosti i prevare:
Spec. Sci Naina Čuturić-Knežević
e-mail: naina.cuturic@metrologija.gov.me

Službenica zadužena za rukovanje i čuvanje podataka označenih kao poslovna tajna:
dipl. ek. Cmiljana Ćetković
e-mail: cmiljana.cetkovic@metrologija.gov.me

Službenica zadužena za vođenje evidencije primljenih poklona zaposlenih:
Spec. Sci Marina Jovanović
marina.lalevic@metrologija.gov.me

Službenica zadužena za vođenje disciplinskog postupka za lakšu povredu službene dužnosti:
Spec. Sci Naina Čuturić-Knežević
e-mail: naina.cuturic@metrologija.gov.me

Službenik zadužen za upravljanje rizicima:
dipl. ing. Goran Vukoslavović
e-mail: goran.vukoslavovic@metrologija.gov.me

Službenica zadužena za pitanja rodne ravnopravnosti:
Msc Anđelika Durutović
e-mail: andjelika.durutovic@metrologija.gov.me

Službenica zadužena za odnose sa javnošću:
Msc Anđelika Durutović
e-mail: andjelika.durutovic@metrologija.gov.me

Laboratorija za dragocjene metale
Laboratorija za ispitivanje prethodno upakovanih proizvoda
Ul. Vasa Raičkovića br. 18
81000 Podgorica
tel: 020/673-711

Laboratorija za velike zapremine
Donja Gorica bb
81000 Podgorica

Kontakt