Zakon o metrologiji („Sl. list CG“, br. 79/08 i 40/11)

Zakon o potvrđivanju Metarske konvencije („Sl. list CG – Međunarodni ugovori“, br. 12/17)

Zakon o potvrđivanju konvencije o osnivanju Međunarodne organizacije za zakonsku metrologiju (Sl. list CG – Međunarodni ugovori, br. 8/21)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona kojima su propisane novčane kazne za prekršaje („Sl. list CG“, br. 40/11)

Podzakonska akta koja su donijeta na osnovu Zakona o metrologiji („Sl. list CG“, br. 79/08) su propisi koji se odnose na:

  • mjerne jedinice

Uredba o zakonskim mjernim jedinicama (“Sl.list CG”, br. 22/09, 72/15 i 67/20)

  • mjerila

Uredba o zakonskim mjerilima za koja je obavezno ovjeravanje, odnosno odobrenje tipa mjerila („Sl. list CG”, br. 81/09 i 013/17)
Pravilnik o vrstama, oblicima i načinu postavljanja žigova koji se upotrebljavaju pri ovjeravanju mjerila kao i bližem obliku i sadržaju uvjerenja o ovjeravanju mjerila i uvjerenja o odobrenju tipa mjerila („Sl. list CG”, br. 80/09)
Pravilnik o rokovima redovnog ovjeravanja zakonskih mjerila („Sl. list CG”, br. 86/09 i 013/17)
Pravilnik o metrološkim zahtjevima za osnovne časovnike u sklopu telefonskih centrala koji se koriste za obračun metodom zapisa podataka o pozivu („Sl. list CG”, br. 6/10)
Pravilnik o nepomičnim rezervoarima (“Sl. list Crne Gore”, br. 02/14)
Pravilnik o bližem postupku i načinu ispitivanja i odobravanja tipa mjerila („Sl. list CG”, 10/10, 61/17, 79/18, 128/22)
Uredba o visini i načinu plaćanja naknada iz oblast metrologije („Sl. list CG”, br. 73/10)
Pravilnik o vanrednom pregledu zakonskih mjerila u upotrebi („Sl. list CG”, 19/11)
Pravilnik o rokovima za kalibraciju etalona koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonskih mjerila („Sl. list CG”, 33/11)
Pravilnik o načinu utvrđivanja ispunjenosti metroloških zahtjeva za zakonska mjerila („Sl. list CG”, br. 4/10, 9/13 i 75/20)
MID – Pravilnik o tehničkim i metrološkim zahtjevima za mjerila i sisteme sa mjernom funkcijom („Sl. list CG”, br. 041/17)
NAWI – Pravilnik o zahtjevima za vage sa neautomatskim funkcionisanjem („Sl. list CG”, br. 045/17)
Pravilnik o metrološkim zahtjevima za etilometre (“Sl. list CG”, br. 018/18)
Pravilnik o metrološkim zahtjevima za mjerila za kontrolu brzine vozila u pokretu (“Sl. list CG”, br. 018/18)
Pravilnik o metrološkim i tehničkim zahtjevima za manometre, vakuummetre i manovakuummetre (“Sl. list CG”, br. 023/18)
Pravilnik o metrološkim zahtjevima za mjerila jonizujućih zračenja (“Sl. list CG”, br. 023/18)
Pravilnik o metrološkim i tehničkim zahtjevima za manometre za mjerenje krvnog pritiska (“Sl. list CG”, br. 023/18)
Pravilnik o metrološkim i tehničkim zahtjevima za manometre za mjerenje pritiska u pneumaticima (“Sl. list CG”, br. 023/18)
Pravilnik o metrološkim zahtjevima za mjerila za ispitivanje mjera zaštite u elektrotehnici (“Sl. list CG”, br. 023/18)
Pravilnik o metrološkim i tehničkim zahtjevima za automatska mjerila nivoa tečnosti u nepokretnim rezervoarima („Sl. list CG“, br. 32/18)
Pravilnik o metrološkim i tehničkim zahtjevima za elektronska (statička) brojila eaktivne električne energije klase 0,5S, 1S, 1, 2 i 3 („Sl. list CG“, br. 32/18)
Pravilnik o metrološkim zahtjevima za kućišta drumskih, šinskih i kombinovanih drumsko-šinskih vaga („Sl. list CG“, br. 32/18)
Pravilnik o metrološkim i tehničkim zahtjevima za mjerila zvuka („Sl. list CG“, br. 32/18)
Pravilnik o metrološkim zahtjevima za mjerne mostove drumskih, šinskih i kombinovanih rumsko-šinskih vaga („Sl. list CG“, br. 32/18)
Pravilnik o metrološkim i tehničkim zahtjevima za mjerne transformatore („Sl. list CG“, br. 32/18)
Pravilnik o metrološkim i tehničkim zahtjevima za etalonske tegove nazivnih masa od 1 mg do 50 kg („Sl. list CG“, br. 32/18)
Pravilnik o metrološkim i tehničkim zahtjevima za etalonske tegove nazivnih masa od 50 kg do 5 000 kg („Sl. list CG“, br. 32/18)
Pravilnik o metrološkim i tehničkim zahtjevima za mlijekomjere i mjerne posude za tečnosti (“Sl. list CG”, br. 034/18)
Pravilnik o metrološkim zahtjevima za mjerila za mjerenje sile kočenja kod motornih vozila (“Sl. list CG”, br. 128/22)

  • kontrolu prethodno upakovanih proizvoda

Pravilnik o prethodno upakovanim proizvodima („Sl. list CG”, br. 41/17)
Pravilnik o bocama kao mjernim posudama („Sl. list CG”, br. 56/11)

  • ovlašćena lica

Pravilnik o vrstama mjerila za ovjeravanje i pripremu mjerila za ovjeravanje (“Sl. list CG”, br. 135/21 od 24.12.2021)

Pravilnik o tehničkim i metrološkim uslovima i postupku ovlašćivanja lica za pripremu vodomjera za ovjeravanje (“Sl. list Crne Gore”, br. 44/09 od 10.07.2009, 09/13 od 12.02.2013)

Pravilnik o tehničkim i metrološkim uslovima i postupku ovlašćivanja lica za pripremu mjerila mase za ovjeravanje (“Sl. list Crne Gore”, br. 65/09 od 25.09.2009, 09/13 od 12.02.2013)

Pravilnik o tehničkim i metrološkim uslovima i postupku ovlašćivanja lica za pripremu taksimetara za ovjeravanje (“Sl. list Crne Gore”, br. 74/09 od 13.11.2009, 09/13 od 12.02.2013)

Pravilnik o tehničkim i metrološkim uslovima i postupku ovlašćivanja lica za pripremu sprava za mjerenje tečnih goriva i sprava za mjerenje tečnog naftnog gasa za ovjeravanje (“Sl. list Crne Gore”, br. 15/10 od 23.03.2010, 09/13 od 12.02.2013)

Pravilnik o tehničkim i metrološkim uslovima i postupku ovlašćivanja lica za pripremu mjernih sistema za tečnosti koje nijesu voda za ovjeravanje (“Sl. list Crne Gore”, br. 15/10 od 23.03.2010, 81/10 od 31.12.2010, 09/13 od 12.02.2013)

Pravilnik o tehničkim i metrološkim uslovima i postupku ovlašćivanja lica za pripremu brojila električne energije za ovjeravanje (“Sl. list Crne Gore”, br. 20/11 od 15.04.2011, 09/13 od 12.02.2013)

Pravilnik o tehničkim i metrološkim uslovima i postupku ovlašćivanja lica za pripremu automatskih mjerila nivoa tečnosti u nepokretnim rezervoarima za ovjeravanje (“Službeni list Crne Gore”, br. 019/18 od 28.03.2018 i 032/18 od 11.05.2018.)

Pravilnik o tehničkim i metrološkim uslovima, stručnom kadru i postupku ovlašćivanja lica za pripremu manometara, vakuumetara i manovakuumetara za ovjeravanje (“Sl. list CG”, br. 135/21 od 24.12.2021)

Pravilnik o tehničkim i metrološkim uslovima, stručnom kadru i postupku ovlašćivanja lica za pripremu manometara za mjerenje pritiska u pneumaticima za ovjeravanje (“Sl. list CG”, br. 135/21 od 24.12.2021)

Pravilnik o tehniĉkim i metrološkim uslovima, struĉnom kadru i postupku ovlašćivanja lica za pripremu rezervoara za ovjeravanje (“Sl. list Crne Gore”, br. 139/22 od 16.12.2022)

Pravilnik o tehniĉkim i metrološkim uslovima, struĉnom kadru i postupku ovlašćivanja lica za pripremu etilometara za ovjeravanje (“Sl. list Crne Gore”, br. 139/22 od 16.12.2022)