Aktivnosti

Prethodno upakovani proizvodi su proizvodi koji su upakovani bez prisustva kupca, a količina tih proizvoda se ne može promijeniti bez otvaranja, pri čemu nastaje vidno oštećenje ili bez promjene pakovanja. S obzirom na to da oprema kojom Zavod trenutno raspolaže nije dovoljna za ispitivanje prethodno upakovanih proizvoda, u okviru programa IPA 2014 očekuje se nabavka sljedeće opreme:

  • neautomatska vaga nazivnog opsega 8,1 kg, klase tačnosti II, čiji je podjeljak d=0,01 g i e=0,004 g, sa printerom;
  • neautomatska vaga nazivnog opsega 16,1 kg, klase tačnosti II, čiji je podjeljak d=0,1 g i e=0,08 g, sa printerom i odgovarajućim koferom;
  • softver za neautomatsku vagu za ispitivanje prethodno upakovanih proizvoda;
  • prenosivi denzitometar, mjernog opsega 0 g/cm3 do 2 g/cm3, rezolucije 0,0001 g/cm3, sa kompenzatorom temperature;
  • piknometar nazivne zapremine 100 mL +/- 3 mL;
  • piknometar nazivne zapremine 50 mL +/- 3 mL;
  • piknometar nazivne zapremine 100 mL +/- 5 mL;
  • piknometar nazivne zapremine 50 mL +/- mL;
  • piknometar, od inoksa, nazivne zapremine 50 mL i 100 mL.

Navedena oprema je očekivana u drugoj polovini 2019. godine, međutim, zbog nepredviđenih okolnosti vezanih za isporučioca, ponovljen je tender i isporuka se očekuje u toku 2020. godine.

Budući da je kontrola prethodno upakovanih proizvoda i u nadležnosti Uprave za inspekcijske poslove, a da Zavod posjeduje stručne kapacitete za postupke ispitivanja, očekuje se saradnja sa Upravom kako bi se obezbijedila adekvatna zaštita potrošača u smislu povjerenja u nazivne količine punjenja prethodno upakovanih proizvoda.

Kontakt

Rukovodilac laboratorije:

Zoran Ćetković, MSc
tel: +382 20 601 360
+382 20 601 361
fax: +382 20 634 651
e-mail:  zoran.cetkovic@metrologija.gov.me

Zamjenik rukovodioca laboratorije:

Ljiljana Lubarda, Spec. App
tel: +382 20 601 360
+382 20 601 361
fax: +382 20 634 651
e-mail:  ljiljana.lubarda@metrologija.gov.me