U Odjeljenju za dragocjene metale vrše se poslovi koji se odnose na:

 • ispitivanje sastava i finoće predmeta od dragocjenih metala i vršenje analiza legura od kojih se izrađuju predmeti od dragocjenih metala;
 • ispitivanje sastava i finoće probnih igala od dragocjenih metala;
 • žigosanje predmeta od dragocjenih metala;
 • utvrđivanje ispunjenosti uslova za donošenje rješenja o određivanju znaka proizvođača predmeta od dragocjenih metala;
 • utvrđivanje ispunjenosti uslova za donošenje rješenja o određivanju znaka uvoznika predmeta od dragocjenih metala;
 • vođenje evidencije znakova proizvođača/uvoznika predmeta od dragocjenih metala;
 • vođenje evidencija o pregledu predmeta od dragocjenih metala;
 • učešće u međunarodnim projektima kružnih analiza;
 • razvoj metoda za ispitivanje dragocjenih metala;
 • ispitivanje referentnih materijala koji se koriste u ovoj oblasti;
 • učešće u naučnoistraživačkim projektima;
 • pripremu stručne osnove za izradu nacrta propisa iz oblasti kontrole predmeta od dragocjenih metala;
 • izvršavanje poslova vezanih za uspostavljanje i održavanje sistema kvaliteta.

U okviru Odjeljenja za dragocjene metale, uspostavljena je Laboratorija za dragocjene metale.

KONTAKT

Načelnica odjeljenja:

Milena Raonić, MSc
tel: +382 20 601 360
+382 20 601 361
fax: +382 20 634 651
e-mail:  milena.raonic@metrologija.gov.me