U Sektoru za metrološku sljedivost i državne etalone vrše se poslovi Zavoda koji se odnose na: ostvarivanje, čuvanje i održavanje državnih etalona; usavršavanje i poboljšavanje metroloških osobina državnih etalona i obezbjeđivanje njihovog učešća u međunarodnim aktivnostima; obezbjeđivanje metrološke sljedivosti; uspostavljanje nacionalnog sistema mjernih jedinica propisanih Zakonom o metrologiji; kalibraciju etalona; pregled radnih etalona i druge mjerne opreme; ostvarivanje nacionalne vremenske skale, distribuciju i kontrolu distribucije vremena; sprovođenje metrološke ekspertize; ispitivanje tipa mjerila; referentne materijale koji se koriste za ostvarivanje sljedivosti u oblasti metrologije u hemiji i drugim oblastima mjerenja; davanje stručnog mišljenja za ovlašćivanje lica za obavljanje poslova u oblasti metrologije; učešće u ključnim i međulaboratorijskim poređenjima na međunarodnom nivou; organizovanje i sprovođenje međulaboratorijskih poređenja u oblasti metrologije; saradnju sa naučnim institucijama u cilju razvoja metrologije; pripremu stručne osnove za izradu nacrta propisa iz oblasti metrologije; izradu studija, elaborata, analiza i istraživačko-razvojnih projekata iz oblastimetrologije; davanje stručnog mišljenja u vezi sa pitanjima iz različitih oblasti metrologije i organizovanje obuka.

Laboratorije u okviru Sektora za metrološku sljedivost i državne etalone:

  • Laboratorija za masu
  • Laboratorija za pritisak
  • Laboratorija za dužinu
  • Laboratorija za male zapremine
  • Laboratorija za velike zapremine
  • Laboratorija za električne veličine
  • Laboratorija za temperaturu
  • Laboratorija za električnu snagu
  • Laboratorija za vrijeme i frekvenciju

KONTAKT

Pomoćnik direktorice:

Goran Vukoslavović
tel: +382 20 601 360
+382 20 601 361
fax: +382 20 634 651
e-mail:  goran.vukoslavovic@metrologija.gov.me