U Sektoru za metrološku sljedivost i državne etalone vrše se poslovi Zavoda koji se odnose na:

 • ostvarivanje, čuvanje i održavanje državnih etalona;
 • usavršavanje i poboljšavanje metroloških osobina državnih etalona;
 • obezbjeđivanje metrološke sljedivosti;
 • kalibraciju etalona;
 • pregled radnih etalona i druge mjerne opreme;
 • ostvarivanje nacionalne vremenske skale, distribuciju i kontrolu distribucije vremena;
 • sprovođenje metrološke ekspertize;
 • ispitivanje referentnih materijala koji se koriste za ostvarivanje metrološke sljedivosti u oblasti metrologije u hemiji i drugim oblastima u kojima se upotrebljavaju referentni materijali;
 • vođenje upravnih postupaka;
 • ispitivanje i odobrenje tipa mjerila;
 • davanje stručnog mišljenja za ovlašćivanje lica za obavljanje poslova u oblasti metrologije;
 • učešće u ključnim i dopunskim međulaboratorijskim poređenjima kao njihova organizacija;
 • učešće u izradi i sprovođenju programa poslovanja i strateškog planiranja;
 • učešće u naučnoistraživačkim i inovativnim projektima;
 • pripremu stručnih osnova za izradu nacrta propisa  iz  oblasti  metrologije;
 • izradu  studija, elaborata, analiza  iz oblasti metrologije;
 • učešće u pripremi tehničkih specifikacija za postupke nabavke;
 • izvršavanje poslova vezano za uspostavljanje i održavanje sistema kvaliteta;
 • davanje stručnog mišljenja i stručne pomoći iz oblasti metrologije;
 • planiranje resursa potrebnih za obezbjeđenje zahtijevanog kvaliteta rada sektora;
 • saradnja sa korisnicima usluga u cilju razjašnjavanja njihovih zahtjeva i zadovoljavanja zahtjeva korisnika;
 • preispitivanje zahtjeva, ponuda i ugovora;
 • primjenu i unapređenje informacionih i komunikacionih tehnologija;
 • administriranje elektronskih usluga iz oblasti kalibracija mjerila i etalona na portalu eUprava i Portalu otvorenih podataka;

Laboratorije u okviru Sektora za metrološku sljedivost i državne etalone:

KONTAKT

Pomoćnik direktorice:

Goran Vukoslavović, dipl. ing.
tel: +382 20 601 360
+382 20 601 361
fax: +382 20 634 651
e-mail:  goran.vukoslavovic@metrologija.gov.me