U Sektoru za metrološku sljedivost i državne etalone vrše se poslovi Zavoda koji se odnose na:

 • ostvarivanje, čuvanje i održavanje državnih etalona;
 • usavršavanje i poboljšavanje metroloških osobina državnih etalona i obezbjeđivanje njihovog učešća u međunarodnim aktivnostima;
 • obezbjeđivanje metrološke sljedivosti; uspostavljanje nacionalnog sistema mjernih jedinica propisanih Zakonom o metrologiji;
 • kalibraciju etalona; pregled radnih etalona i druge mjerne opreme;
 • ostvarivanje nacionalne vremenske skale, distribuciju i kontrolu distribucije vremena;
 • sprovođenje metrološke ekspertize;
 • ispitivanje tipa mjerila; referentne materijale koji se koriste za ostvarivanje sljedivosti u oblasti metrologije u hemiji i drugim oblastima mjerenja;
 • davanje stručnog mišljenja za ovlašćivanje lica za obavljanje poslova u oblasti metrologije;
 • učešće u ključnim i međulaboratorijskim poređenjima na međunarodnom nivou;
 • organizovanje i sprovođenje međulaboratorijskih poređenja u oblasti metrologije;
 • saradnju sa naučnim institucijama u cilju razvoja metrologije;
 • pripremu stručne osnove za izradu nacrta propisa iz oblasti metrologije;
 • izradu studija, elaborata, analiza i istraživačko-razvojnih projekata iz oblasti metrologije;
 • davanje stručnog mišljenja u vezi sa pitanjima iz različitih oblasti metrologije i organizovanje obuka.

Laboratorije u okviru Sektora za metrološku sljedivost i državne etalone:

 • Laboratorija za masu
 • Laboratorija za pritisak
 • Laboratorija za dužinu
 • Laboratorija za male zapremine
 • Laboratorija za velike zapremine
 • Laboratorija za električne veličine
 • Laboratorija za temperaturu
 • Laboratorija za električnu snagu
 • Laboratorija za vrijeme i frekvenciju

KONTAKT

Pomoćnik direktorice:

Goran Vukoslavović
tel: +382 20 601 360
+382 20 601 361
fax: +382 20 634 651
e-mail:  goran.vukoslavovic@metrologija.gov.me