U Sektoru za metrološku sljedivost i državne etalone vrše se poslovi Zavoda koji se odnose na:

 • ostvarivanje, čuvanje i održavanje državnih etalona;
 • usavršavanje i poboljšavanje metroloških osobina državnih etalona i obezbjeđivanje njihovog učešća u međunarodnim aktivnostima;
 • obezbjeđivanje metrološke sljedivosti;
 • uspostavljanje nacionalnog sistema mjernih jedinica propisanih Zakonom o metrologiji i pratećim podzakonskim propisima;
 • kalibraciju etalona;
 • pregled radnih etalona i druge mjerne opreme;
 • ostvarivanje nacionalne vremenske skale, distribuciju i kontrolu distribucije vremena;
 • sprovođenje metrološke ekspertize;
 • ispitivanje tipa mjerila;
 • ispitivanje referentnih materijala koji se koriste za ostvarivanje sljedivosti u oblasti metrologije u hemiji i drugim oblastima mjerenja;
 • davanje stručnog mišljenja za ovlašćivanje lica za obavljanje poslova u oblasti metrologije;
 • učešće u ključnim međulaboratorijskim poređenjima na međunarodnom nivou;
 • organizovanje i sprovođenje međulaboratorijskih poređenja u oblasti metrologije;
 • učešće u naučnoistraživačkim projektima; pripremu stručne osnove za izradu nacrta propisa iz oblasti metrologije;
 • izradu studija, elaborata, analiza i istraživačko razvojnih projekata iz oblasti metrologije;
 • uspostavljanje i održavanje sistema kvaliteta;
 • unapređivanje i razvoj informacionih i komunikacionih tehnologija u Zavodu;
 • kreiranje i implementaciju procedura rada sa informaciono-komunikacionim tehnologijama;
 • administraciju lokalne mreže, spoljnih komunikacija i interneta;
 • razvoj i ažuriranje veb sajta Zavoda;
 • primarno održavanje LAN-a, komunikacija i aplikativnih softvera;
 • uvođenje, instalaciju i reinstalaciju sistemskog i mrežnog softvera, programskih sistema i baza podataka;
 • davanje stručnog mišljenja iz oblasti metrologije.

Laboratorije u okviru Sektora za metrološku sljedivost i državne etalone:

KONTAKT

Pomoćnik direktorice:

Goran Vukoslavović, dipl. ing.
tel: +382 20 601 360
+382 20 601 361
fax: +382 20 634 651
e-mail:  goran.vukoslavovic@metrologija.gov.me