CAF

U toku 2019. godine, Zavod za metrologiju je kao prvi organ državne uprave svoj rad testirao u skladu sa zahtjevima CAF metodologije, u okviru projekta koji zajednički sprovode Regionalna škola za javnu administraciju (ReSPA) i Centar za istraživanja u oblasti javne uprave (KDZ-Austrija). Ciljevi implementacije CAF sistema u institucijama su profesionalizacija javne uprave, uvođenje principa upravljanja ukupnim kvalitetom (TQM) u javnoj upravi, progresivno usmjeravanje ka potpunom ciklusu „planirati-uraditi-provjeriti-sprovoditi”, olakšavanje samoprocjene u javnim organizacijama kako bi se identifikovale aktivnosti unapređenja i olakšavanje učenja na osnovu poređenja sa referentnim vrijednostima (“bench learning”) između organizacija javnog sektora.

Glavni koraci primjene CAF sistema su:

  • Prilagođavanje CAF upitnika individualnim potrebama organizacije;
  • Obuka tima za samoprocjenu;
  • Konstantno praćenje cjelokupnog CAF procesa;
  • CAF radionica za samoprocjenu;
  • Konsolidovani izvještaj o radionici za samoprocjenu sa mjerama unapređenja;
  • Izrada CAF akcionog plana;
  • Baza znanja.

U Zavodu za metrologiju u okviru CAF sistema formiran je tim za samoprocjenu („self-assesment“ tim) sastavljen od predstavnika svih nivoa zaposlenih uključujući i visoki rukovodni kadar. Na osnovu Izvještaja o samoprocjeni, analizirana je lista predloženih akcija za unapređenje, kreirana „Quick Wins“ lista akcija. Glavna aktivnost CAF metodologije odnosila se i na kreiranje Akcionog plana za sprovođenje CAF aktivnosti Zavoda za metrologiju. Planirano je da se definisane akcije primjenjuju u naredne dvije godine u cilju unapređenja poslovanja Zavoda za metrologiju.

CAF program menadžer

Naina Čuturić-Knežević, Spec. Sci
tel: +382 20 601 360
+382 20 601 361
fax: +382 20 634 651
e-mail: naina.cuturic@metrologija.gov.me