Najviše rukovodstvo Zavoda za metrologiju je definisano Odborom za kvalitet koji imenuje direktorica Zavoda. Odbor za kvalitet čine direktorica, tehnički menadžer, menadžer kvaliteta, zamjenik tehničkog menadžera i zamjenik menadžera kvaliteta. Predsjednica Odbora za kvalitet je direktorica Zavoda, a njen zamjenik je tehnički menadžer. Odbor za kvalitet radi i odlučuje na sjednicama.

Zadaci Odbora za kvalitet su: periodično preispitivanje, a u slučaju potrebe i revidiranje, dokumenata sistema menadžmenta u cilju obezbjeđenja stalne prikladnosti i usklađenosti sa primjenljivim zahtjevima; planiranje uspostavljanja, primjene i održavanja sistema menadžmenta u svim OU Zavoda; obezbjeđenje da se integritet sistema menadžmenta održava pri planiranju i primjeni izmjena sistema menadžmenta; prenošenje zaposlenima, značaja zadovoljavanja zahtjeva korisnika, kao i ispunjavanja zahtjeva propisa i drugih normativnih dokumenata i analiza troškova kvaliteta.

Jedan od osnovnih zadataka Odbora za kvalitet jeste periodično preispitivanje sistema menadžmenta i aktivnosti sistema menadžmenta, radi obezbjeđenja njihove trajne prikladnosti i efektivnosti, kao i radi uvođenja neophodnih promjena ili poboljšavanja. Ova preispitivanja obuhvataju: analizu realizacije usvojene politike kvaliteta i ciljeva kvaliteta; analizu izvještaja rukovodnog i nadzornog osoblja; analizu rezultata internih i eksternih provjera sistema kvaliteta; analizu efektivnosti sprovedenih korektivnih i mjera za bavljenje rizicima i prilikama i preporuka za poboljšavanje; ocjenu sistema menadžmenta od strane eksternih tijela; analizu rezultata sprovedenih međulaboratorijskih poređenja; promjene u obimu i vrsti posla; povratne informacije od korisnika/zainteresovanih strana – analiza anketa zadovoljstva; analizu prigovora/žalbi i način njihovog rješavanja; analizu resursa; analizu budžeta za aktivnosti obezbjeđenja kvaliteta i analizu izvještaja o realizovanim obukama zaposlenih.