Zavod za metrologiju je organ državne uprave osnovan 14. septembra 2006. godine. Zavod je nadležan za obavljanje poslova u oblasti zakonske, naučne i industrijske metrologije i predstavlja Nacionalni metrološki institut (NMI) u Crnoj Gori.

Akreditaciono tijelo Crne Gore (ATCG) i Hrvatska akreditaciona agencija (HAA) prepoznali su Zavod za metrologiju kao instituciju kompetentnu za obavljanje kalibracija i potvrdili da Zavod ispunjava uslove MEST EN ISO/IEC 17025:2011 standarda – Opšti zahtjevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje, čime se obezbjeđuju tačni rezultati mjerenja sljedivi do međunarodnih standarda.

U skladu sa Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave, definisano je da Zavod za metrologiju obavlja poslove koji se odnose na: obezbjeđivanje primjene sistema zakonskih mjernih jedinica; ostvarivanje, čuvanje, održavanje i usavršavanje etalona Crne Gore; obezbjeđivanje metrološke sljedivosti za laboratorije za etaloniranje, kao i za ispitne i kontrolne laboratorije; organizovanje djelatnosti etaloniranja (kalibracije); ocjenjivanje usaglašenosti mjerila sa metrološkim zahtjevima; davanje stručnog mišljenja za ovlašćivanje laboratorija za ovjeravanje mjerila; predstavljanje Crne Gore u međunarodnim i regionalnim metrološkim organizacijama i uspostavljanje saradnje u oblasti metrologije; kontrolu predmeta od dragocjenih metala, kao i druge poslove koji su mu određeni u nadležnost.

Zavod takođe predstavlja Crnu Goru u regionalnim i međunarodnim organizacijama: Evropsko udruženje nacionalnih metroloških instituta (EURAMET) – punopravni član, Međunarodna organizacija za zakonsku metrologiju (OIML) – dopisni član, Evropska saradnja u oblasti zakonske metrologije (WELMEC) – pridruženi član i Međunarodno udruženje službi za analizu (IAAO) – član. Crna Gora, koju u Međunarodnom birou za tegove i mjere (BIPM) predstavlja Zavod za metrologiju, primljena je u ovu organizaciju kao 59. punopravna članica početkom 2018. godine.

Zavod za metrologiju je u julu 2016. godine dobio licencu za obavljanje naučnoistraživačke djelatnosti iz oblasti tehničko-tehnoloških i interdisciplinarnih nauka. Od oktobra 2018. godine Zavod za metrologiju upisan je u Registar inovativnih organizacija. Od momenta dobijanja statusa naučnoistraživačke ustanove, Zavod za metrologiju intenzivirao je aktivnosti vezane za jačanje svojih naučnoistraživačkih kapaciteta i učešća u naučnoistraživačkim projektima.

Osim projekata koji se tiču razvoja metrološkog sistema u Crnoj Gori, Zavod je takođe veoma aktivan po pitanju organizacije aktivnosti usmjerenih na podizanje svijesti o značaju metrologije i edukovanju mlađe populacije o osnovnim konceptima mjerenja. U neke od ovih aktivnosti spadaju „Otvoreni dani“ – koji se organizuju u maju svake godine radi obilježavanja Svjetskog dana metrologije (20. maj), konkurs pod nazivom „Ljepota kristala“ u okviru kojeg su učenici osnovnih i srednjih škola imali priliku da uzgajaju kristale organskih i neorganskih soli, kviz znanja „Zašto su mjerenja važna?“ za učenike osnovnih škola kao i brojne druge aktivnosti.

Metrologija je osnov svih naučnih istraživanja. Upravo zbog toga Zavod za metrologiju može svojim učešćem u projektima pružiti značajan doprinos u mnogim oblastima u okviru programa bilateralne, prekogranične i transnacionalne saradnje. Projektni tim Zavoda za metrologiju, sastavljen od predstavnika svih organizacionih jedinica Zavoda, kontinuirano analizira potrebe i mogućnosti za unapređenje rada institucije kroz učešće u projektima lokalnog i međunarodnog karaktera. Osnovne aktivnosti ovog tima podrazumijevaju identifikovanje mogućnosti za učešće u projektima, umrežavanje sa potencijalnim partnerskim organizacijama, kao i samu pripremu i realizaciju projekata.

Metrološki lanac sljedivosti u oblasti mase, dužine, temperature, pritiska, zapremine, električnih veličina, kao i vremena i frekvencije u Crnoj Gori zasniva se na opremi koju je Zavodu za metrologiju obezbijedio učešćem u projektima Razvoj infrastrukture kvaliteta u Crnoj Gori (IPA 2007) i Razvoj infrastrukture kvaliteta i metrologije u Crnoj Gori (IPA 2011), kao i opremi koju je obezbijedio Zavod iz sopstvenih sredstava.

Zavod za metrologiju takođe je učestvovao kao partner na projektu MNE9004: Unapređenje nacionalnog sistema za zaštitu od radona (Upgrading the National System for Radon Protection) koji finansira Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA). U okviru projekta čija je realizacija počela u januaru 2014. godine, Zavodu je isporučena oprema za prvu fazu Laboratorije za jonizujuća zračenja, čime su obezbijeđeni uslovi za pružanje usluga kalibracije uređaja za mjerenje koncentracije radona u vazduhu, kako na teritoriji Crne Gore tako i za potrebe država u regionu.

Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2019-2020 (PPCG) predviđeno je jačanje administrativnih kapaciteta Zavoda za metrologiju. Kao jedna od korisničkih institucija u projektu „Nabavka opreme za specijalizovane institucije u Crnoj Gori za ostvarenje ciljeva usklađivanja i implementacije EU akija za unutrašnje tržište”, Zavodu za metrologiju će u drugom kvartalu 2019. godine biti isporučena vrijedna oprema za unapređenje rada Laboratorije za električne veličine, Laboratorije za vrijeme i frekvenciju, Laboratorije za temperaturu, Laboratorije za ispitivanje prethodno upakovanih proizvoda i Laboratorije za dragocjene metale. U okviru projekta „Tehnička podrška za usklađivanje i implementaciju EU zakonodavnog okvira u oblasti unutrašnjeg tržišta – IPA 2014“, za osoblje Zavoda za metrologiju biće obezbijeđene obuke za instalaciju i korišćenje nabavljene opreme, obuke za implementaciju MID i NAWI direktiva, kao i sredstva za kreiranje i distribuciju edukativno-promotivnog materijala. Ovim projektima, čija je ukupna vrijednost oko 1.382.500,00 € obuhvaćene su sve korisničke institucije u okviru Sektora za konkurentnost i inovacije (Ministarstvo ekonomije, Uprava za inspekcijske poslove, Akreditaciono tijelo Crne Gore, Institut za standardizaciju Crne Gore, Agencija za ljekove i medicinska sredstva– CALIMS i Zavod za metrologiju).

U okviru Instrumenta za Evropske integracije (EUIF), Zavodu za metrologiju je odobren projekat pod nazivom „Podrška transponovanju MiFID II direktive i regulative 2017/574“ (Support for transposition of MiFID II Directive and Regulation 2017/574), čiji je cilj pružanje podrške procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji u oblasti finansijskih tržišta, odnosno postizanje sljedivosti vremena u finansijskom sektoru. Implementacija projekta, koji Zavod za metrologiju sprovodi u saradnji sa Komisijom za tržište kapitala, očekuje se tokom 2019. godine.

Laboratorija za temperaturu Zavoda za metrologiju, od juna 2016. godine učestvuje kao eksterni partner u EMPIR projektu JRP r02 HUMEA: Expansion of European research capabilities in humidity measurement. U organizaciji EURAMET-a, EMPIR-a i NSAI-a (National Standards Authority of Ireland), 2018. godine u Dablinu održan je sastanak partnera na EMPIR projektu Expansion of European research capabilities in humidity measurement (Proširenje evropskih istraživačkih mogućnosti u mjerenju vlažnosti). Na sastanku su učestvovala dva predstavnika Zavoda za metrologiju iz Laboratorije za temperaturu. U organizaciji EURAMET-a, EMPIR-a i ČMI-a, a u okviru projekta JRP r02 HUMEA: Expansion of European research capabilities in humidity measurement, u decembru 2018. godine, u Pragu je održana radionica pod nazivom: Improvements in the field of dew point temperature standards, na kojoj su učestvovala dva predstavnika Laboratorije za temperaturu Zavoda za metrologiju.

U sklopu regionalnog projekta SIDA – Infrastruktura kvaliteta u Zapadnom Balkanu, čiji je cilj bio jačanje kapaciteta institucija za ekonomsku integraciju u Evropsku uniju, organizovane su obuke iz oblasti zakonske metrologije i kalibracija mjerila/etalona. Projekat je završen krajem 2018. godine uz mogućnost nastavka u 2019. godini.

U okvru projekta „Otvoreni dani nauke“ pod pokroviteljstvom Ministarstva nauke, u oktobru 2018. godine, Zavod za metrologiju organizovao je kviz „Zašto su mjerenja važna?“. Cilj ove aktivnosti bio je promocija prirodnih nauka i redefinicije Međunarodnog sistema jedinica (SI) usmjerena na učenike osnovnih škola. U kvizu je učestvovalo 27 učenika iz devet osnovnih škola, a takmičari najbolje tri ekipe osvojili su vrijedne nagrade: bicikla, tablet računare i bežične slušalice. Kviz je organizovan u prostorijama osnovne škole „21. maj“ iz Podgorice.

U sklopu međunarodne manifestacije „Dani evropske baštine“, Zavod za metrologiju organizovao je izložbu pod nazivom „Umjetnost mjerenja“ u periodu od 25. do 27. septembra 2018. godine u TC Delta City u Podgorici. Izložba „Umjetnost mjerenja“ organizovana je uz podršku Ministarstva kulture i dio je šire inicijative koja se obilježava u 50 država potpisnica Evropske konvencije o kulturi. Manifestacija „Dani evropske baštine“ pokrenuta je kroz saradnju Evropske komisije i Savjeta Evrope i tradicionalno se obilježava svakog septembra, a tema za 2018. godinu bila je „Umjetnost dijeljenja“.

Galerija slika