U Sektoru za ovjeravanje mjerila vrše se poslovi koji se odnose na:

 • ocjenjivanje usaglašenosti mjerila sa propisanim metrološkim zahtjevima – vođenje upravnih postupaka ovjeravanja mjerila koja sekoriste u funkciji prometa roba i usluga, zaštite zdravlja ljudi i životinja, opšte bezbjednosti, imovine, životne sredine i prirodnih resursa, zaštite na radu, nadzoru saobraćaja zaštite od nezgoda, kao i provjere prethodno upakovanih proizvoda;
 • utvrđivanje ispunjenosti uslova za davanje ovlašćenja za vršenje poslova iz oblasti metrologijeiz oblasti metrologije;
 • davanje stručnih mišljenja i pružanje stručne pomoći na zahtjev zainteresovanih lica, kao i nadležnih lokalnih i državnih inspekcijskih organa;
 • sprovođenje vanrednog pregleda zakonskih mjerila u upotrebi;
 • razvijanje, uspostavljanje i primjenu metoda ispitivanja količine prethodno upakovanih proizvoda;
 • uspostavljanje i razvijanje metoda ispitivanja mjerila koja su definisana metrološkim propisima propisima;
 • vođenje baze podataka o ovjerenim mjerilima;
 • učešće u poslovima vezanim za rad regionalnih metroloških organizacija iz oblasti metrologije;
 • učešće u izradi i sprovođenju programa poslovanja i strateškog planiranja;
 • učešće u naučnoistraživačkim projektima; izradu studija, elaborata i analiza iz oblasti metrologije;
 • pripremu stručnih osnova za izradu nacrta propisa iz oblasti metrologije;
 • učešće u pripremi tehničkih specifikacija za postupke nabavke;
 • izvršavanje poslova vezanih za uspostavljanje i održavanje sistema menadžmenta kvalitetom;
 • praćenje promjena u obimu i vrsti posla;
 • planiranje resursa potrebnih za obezbjeđenje zahtjevanog kvaliteta rada sektora;
 • saradnja sa korisnicima usluga u cilju razjašnjavanja njihovih zahtjeva i zadovoljavanja zahtjeva korisnika;
 • preispitivanje zahtjeva, ponuda i ugovora;
 • obezbjeđenje primjene internih dokumenata;
 • obezbjeđenje primjene zahtjeva važećih propisa i međunarodnih standarda;
 • uspostavljanje, primjenu i unapređenje elektronske baze podataka mjerila, etalona, korisnika usluga i drugih podataka od značaja;
 • informatičku podršku postupcima ocjene usaglašenosti mjerila;
 • ažuriranje  podataka za sistem elektronskog upravljanja dokumentacijom koja se odnosi na ovjerena mjerila;
 • administriranje elektronskih usluga iz oblasti ovjeravanja mjerila na portalu eUprava i Portalu otvorenih podataka obradu i dostavu statističkih podataka;
 • učešće u promotivnim aktivnostima.

Laboratorije u okviru Sektora za ovjeravanje mjerila:

KONTAKT

V.d. pomoćnika direktorice:

dipl. ing. Tomo Božović
tel: +382 20 601 360
+382 20 601 361
fax: +382 20 634 651
e-mail:  tomo.bozovic@metrologija.gov.me