Aktivnosti

U Laboratoriji za jonizujuća zračenja realizuju se poslovi koji se odnose na kalibraciju uređaja za mjerenje koncentracije radona u vazduhu. Takođe, radi se na stalnom usavršavanju i razvoju metoda i procedura u svrhu što kvalitetnije kalibracije. Laboratorija ima mogućnost preciznog  kontrolisanja i mjerenja koncentracije radona u radonskoj komori, što joj osim kalibracije, omogućava i kontrolisano izlaganje radijaciji i drugih uređaja u svrhu naučnih projekata i istraživanja.

Laboratorija za jonizujuća zračenja učestvuje u međunarodnim i domaćim međulaboratorijskim poređenjima, a takođe je i u stalnom kontaktu sa domaćom i stranom naučnom zajednicom.

Državni etalon

Državni etalon za mjerenje koncentracije radona u vazduhu predstavlja komercijalni uređaj za mjerenje koncentracije radona u vazduhu AlphaGuard DF2000, savremeni uređaj sa mogućnošću mjerenja u rasponu od 2 – 2000000 Bq/m3 sa greškom 3% i veoma stabilnim kalibracionim faktorom. Mjerenja se vrše u radonskoj komori, specijalno konstruisanoj za našu laboratoriju. U komori se uspostavlja kontrolisana atmosfera sa mjerenjem pritiska, temperature i vlažnosti u realnom vremenu pomoću softvera razvijanog za našu laboratoriju. Potrebna koncentracija se uspostavlja pomoću kalibrisanih izvora radona od 20 kBq i 93 kBq.

Kalibracija mjerila i etalona

Šema sledljivosti

Kontakt

Rukovodilac laboratorije:
Danilo Klikovac, dipl. fiz.
tel: +382 20 601 360
+382 20 601 361
fax: +382 20 634 651
e-mail:  danilo.klikovac@metrologija.gov.me

Zamjenik rukovodioca laboratorije:
Dejan Kastratović. dipl. fiz.
tel: +382 20 601 360
+382 20 601 361
fax: +382 20 634 651
e-mail:  dejan.kastratovic@metrologija.gov.me