ISO 9001:2015: Sistemi menadžmenta kvalitetom – Zahtjevi

ISO 9001:2015 precizira osnovne zahtjeve za sistem upravljanja kvalitetom koje organizacija mora da ispuni kako bi pokazala svoju sposobnost da svoje usluge pruža na najbolji mogući način, čime se povećavaju zadovoljstvo korisnika i ispunjava važeća zakonsku regulativu.

Ovim međunarodnim standardom specificirani su zahtjevi za sistem menadžmenta kvalitetom onda kada organizacija treba da pokaže svoju sposobnost da konzistentno obezbjeđuje usluge koji ispunjavaju zahtjeve korisnika i primjenljivih zakona i propisa, i ima za cilj da poveća zadovoljstvo korisnika efektivnom primjenom sistema, uključujući procese za poboljšavanje sistema, kao i obezbjeđenje usaglašenosti sa zahtjevima korisnika i primjenljivih zakona i propisa.

Sistem menadžmenta kvalitetom prema ISO 9001:2015 zasniva se na sljedećim principima:

 • usredsrijeđenost na korisnika;
 • liderstvo;
 • angažovanje ljudi;
 • procesni pristup;
 • poboljšavanje;
 • donošenje odluka na osnovu činjenica;
 • menadžment odnosima.

Ovi principi se mogu koristiti od strane rukovodstva, kao okvir za usmjeravanje organizacije u pravcu poboljšanja performansi.

Potencijalne koristi za organizaciju od primjene sistema menadžmenta kvalitetom, koji se zasniva na ovom međunarodnom standard su:

 1. sposobnost da konzistentno obezbjeđuje proizvode i usluge koji ispunjavaju zahtjeve korisnika i primjenljivih zakona i propisa;
 2. olakšano iskorišćavanje prilika za povećanje zadovoljstva korisnika;
 3. bavljenje rizicima i prilikama koji su povezani sa njenim kontekstom i ciljevima;
 4. sposobnost da se pokazuje usaglašenost sa specificiranim zahtjevima sistema menadžmenta kvalitetom.

Ovaj međunarodni standard specificira zahtjeve za organizaciju da razumije sopstveni kontekst i da utvrđuje rizike kao osnovu za planiranje. To predstavlja primjenu razmišljanja zasnovanog na riziku u planiranju i primjenjivanju procesa sistema menadžmenta kvalitetom i pomagaće u određivanju obima dokumentovanih informacija.

Svrha ovog standarda je povećanje efikasnosti organizacije kroz primjenu procesnog pristupa. Njegova prednost je obezbjeđenje veza između pojedinačnih procesa, sektora i njihove interakcije.

Definisanjem ulaznih i izlaznih elemenata svih procesa i definisanjem potrebnih resursa stvara se polazna osnova za planiranje, kao i povratna informacija o zadovoljstvu klijenata. Ovakav model povećava povjerenje klijenata u uslugu i vodi ka boljem pozicioniranju na tržištu.

Zavod za metrologiju je kao organ državne uprave obavezan da primjenjuje sve pozitvne propise koji su primjenjivi na njegov rad, a implementacija zahtjeva standarda ISO 9001:2015 samo dodatno potvrđuje opredijeljenost na najbolje rezultate, a sve u cilju pružanja najkvalitetnije usluge korisnicima naših usluga.