Aktivnosti

U Laboratoriji za pritisak realizuju se poslovi koji se odnose na:

 • ostvarivanje, čuvanje, održavanje i usavršavanje državnog etalona pritiska u Crnoj Gori;
 • obezbjeđivanje metrološke sljedivosti u oblasti pritiska u Crnoj Gori prenosom jedinice pritiska s državnog etalona na sekundarne i radne etalone pritiska;
 • razvoj mjernih metoda za prenošenje jedinice pritiska;
 • kalibraciju mjerila pritiska:
  • elektromehaničkih manometara u opsegu od -0,95 bar do 1200 bar;
  • elektromehaničkih manometara za mjerenje apsolutnog pritiska u opsegu od 100 mbar do 2 bar;
 • učešće u međulaboratorijskim poređenjima;
 • utvrđivanje propisanih tehničkih i metroloških zahtjeva za određivanje tipa mjerila za mjerila pritiska;
 • ovjeravanje mjerila pritiska:
  • manometri za mjerenje pritiska u pneumaticima;
  • manometri za mjerenje krvnog pritiska;
  • manometri za mjerenje pritiska koji se koriste u funkcije zaštite imovine, životne sredine, prirodnih resursa, zaštite na radu i zaštite od nezgoda.

Državni etalon

Državne etalone u oblasti mjerenja pritiska u Crnoj Gori predstavljaju:

 • pneumatska vaga pritiska DH Budenberg 554A, klase tačnosti <0.005%, mjernog opsega od 0,2 bar do 25 bar koja kao radni medijum koristi gas;
 • hidraulična vaga pritiska DH Budenberg 580 HXA, klase tačnosti <0.007%, mjernog opsega od 1 bar do 60 bar niski opseg i 60 bar do 1200 bar visoki opseg, koja kao radni medijum koristi hidraulično ulje;
 • precizni indikator pritiska PACE 1000, klase tačnosti <0.005 %, mjernog opsega 750 mbar do 1150 mbar senzor apsolutnog – barometarskog pritiska.

Kalibracija etalona

Akreditovano područje:

 • elektromehaničkih manometara u oblasti nadpritiska u opsegu od -0,95 bar do 1200 bar;
 • elektromehaničkih manometara u oblasti apsolutnog pritiska u opsegu od 100 mbar do 2 bar.

Opseg akreditacije Laboratorije za pritisak

Ovjeravanje mjerila

U Laboratoriji za pritisak se sprovodi postupak pregleda mjerila pritiska da bi se utvrdila ispunjenost propisanih metroloških zahtjeva u cilju ovjeravanja mjerila pritiska:

 • manometara za mjerenje pritiska u pneumaticima;
 • manometara za mjerenje krvnog pritiska;
 • manometara koji se koriste u oblasti zaštite imovine, životne sredine i prirodnih resursa, zaštite na radu i zaštite od nezgoda.

Odobrenje tipa mjerila

U cilju provjere ispunjenosti propisanih tehničkih i metroloških zahtjeva za određivanje tipa mjerila, Laboratorija za pritisak sprovodi postupak za izdavanje Rješenja o odobrenju tipa mjerila iz oblasti mjerenja pritiska, u skladu sa Uredbom o zakonskim mjerilima za koje je obavezno ovjeravanje, odnosno odobrenje tipa mjerila („Sl. list CG”, br. 81/09):

 • manometara za mjerenje pritiska u pneumaticima;
 • manometara za mjerenje krvnog pritiska;

Šema sledljivosti

Laboratorija za pritisak posjeduje etalone kojima se ostvaruje sljedivost u mjerenju pritiska. Referentni etaloni Laboratorije za pritisak su: Precizni indikator pritiska PACE1000, gasna vaga pritiska DHB 554A i uljna vaga pritiska DHB 580 HXA. Sa ovih etalona se sljedivost dalje prenosi na radni etalon – precizni etalon pritiska DHB PPS 42, pri čemu se referentni etaloni zajedno s radnim etalonom koriste za prenošenje sljedivosti na mjerila/etalone krajnjih korisnika čije se kalibracije obavljaju u Laboratoriji za pritisak.

Kontakt

Rukovodilac laboratorije:
Aleksandar Vulić, dipl. ing.
tel: +382 20 601 360
+382 20 601 361
fax: +382 20 634 651
e-mail:  aleksandar.vulic@metrologija.gov.me

Zamjenik rukovodioca laboratorije:
Danilo Klikovac, dip. fiz.
tel: +382 20 601 360
+382 20 601 361
fax: +382 20 634 651
e-mail:  danilo.klikovac@metrologija.gov.me