Aktivnosti

U Laboratoriji za električnu snagu realizuju se poslovi koji se odnose na:

 • ostvarivanje, čuvanje, održavanje i usavršavanje državnog etalona u Crnoj Gori;
 • obezbjeđivanje metrološke sljedivosti u oblasti električne snage u Crnoj Gori prenosom jedinice električne snage sa državnog etalona na mjerila (brojila električne energije);
 • ovjeravanje (pregled i žigosanje) jednofaznih i trofaznih brojila električne energije (klasa tačnosti 0,2S; 0,5S; 0,5; 1 i 2, aktivne električne energije i klasa tačnosti 1, 2 i 3 reaktivne električne energije).

S obzirom na to da je državni etalon u oblasti mjerenja električne snage u kvaru od novembra 2018. godine, u toku 2019. godine u Laboratoriji za električnu snagu nije bilo mogućnosti za realizaciju zahtjeva, osim u slučaju kada su brojila električne energije ovjeravana u inostranim laboratorijama. Nova tenderska procedura za nabavku opreme u okviru programa IPA 2014 je u toku, otvaranje ponuda se očekuje u februaru 2020. godine, tako da se isporuka opreme očekuje u drugoj polovini 2020. godine. Za sada nije moguće predvidjeti koji će sistem, kojeg proizvođača i kakvih karakteristika biti isporučen nakon finalne realizacije programa IPA 2014.

Državni etalon

Državni etalon je etalonski uređaj za ispitivanje brojila električne energije proizvođača MTE, tipa PTS 400.3. Klasa tačnosti uređaja je 0,02, a služi za mjerenje aktivne, reaktivne i prividne električne energije u trožičnom ili četvorožičnom kolu sa integrisanom greškom mjerenja. Propisani rok periodične kalibracije za pomenuti etalon je dvije godine.

Etalonski uređaj mjernog sistema je trenutno u kvaru, ali se sprovode aktivnosti u cilju njegove popravke. Očekuje se njegovo ponovno stavljanje u rad u drugom kvartalu 2020. godine.

Prenosivi referentni standard PTS 400.3 ima integrisane sljedeće funkcije:

 • simultano testiranje do tri mjerila ili testiranje multi-funkcionalnog mjerila;
 • internu memoriju za mjerene rezultate;
 • vektorski dijagram;
 • mjerenje aktivne, reaktivne i prividne energije u trožičnom i četvorožičnom kolu sa integrisanim mjerenjem greške;
 • mjerenje napona, kao i mjerenje električne struje, direktno ili preko strujnog transformatora;
 • mjerenje aktivne, reaktivne i prividne snage;
 • fazni ugao, faktor snage i mjerenje frekvencije.

Šema sljedivosti

Laboratorija za električnu snagu odgovorna je za obezbjeđivanje metrološke sljedivosti u oblasti mjerenja električne snage u Crnoj Gori, odnosno za prenos mjernih jedinica električne snage prema krajnjim korisnicima.

Metrološka sljedivost se ostvaruje preko etalonskog uređaja za ispitivanje brojila električne energije, čija se kalibracija vrši u laboratorijama Nacionalnih metroloških instituta (NMI) ili ovlašćenih instituta (EURAMET Designated Institutes) koji imaju objavljen CMC u BIPM KCDB, ili su akreditovani od strane akreditacionog tijela potpisnika EA MLA sporazuma.

Ovjeravanje mjerila

U Laboratoriji za električnu snagu se sprovodi postupak pregleda brojila električne energije da bi se utvrdila ispunjenost propisanih metroloških zahtjeva u cilju ovjeravanja brojila električne energije:
 • brojila električne energije klasa tačnosti 0,2S; 0,5S; 1 i 2 aktivne električne energije;
 • brojila električne energije klasa tačnosti 2 i 3 reaktivne električne energije.

Odobrenje tipa mjerila

U cilju ispunjenosti propisanih tehničkih i metroloških zahtjeva za određivanje tipa mjerila, Laboratorija za električnu snagu sprovodi postupak ispitivanja tipa brojila električne energije u skladu s Uredbom o zakonskim mjerilima za koje je obavezno ovjeravanje, odnosno odobrenje tipa mjerila („Sl. list CG”, br. 81/09).

Kontakt

Rukovodilac laboratorije:

Spec. Sci Jovana Vukoslavović
tel: +382 20 601 360
+382 20 601 361
fax: +382 20 634 651
e-mail:  jovana.vukoslavovic@metrologija.gov.me

Zamjenik rukovodioca laboratorije:

Milan Perović, Spec. App.
tel: +382 20 601 360
+382 20 601 361
fax: +382 20 634 651
e-mail:  milan.perovic@metrologija.gov.me