Službi za opšte poslove i finansije vrše se poslovi koji se odnose na:

 • pripremu pojedinačnih akata o ostvarenju prava iz radnih odnosa zaposlenih;
 • sprovođenje postupaka raspoređivanja službenika i namještenika;
 • vođenje evidencije o ocjenjivanju i napredovanju službenika i namještenika;
 • vođenje evidencije o sprovedenim disciplinskim postupcima;
 • sprovođenje postupaka naknade štete i vođenje evidencije o tim aktivnostima;
 • sprovođenje postupaka po zahtjevima službenika i namještenika po osnovu prava iz radnog odnosa;
 • sprovođenje postupaka prijavljivanja i odjavljivanja službenika i namještenika kod nadležnih ustanova povodom zasnivanja i prestanka radnog odnosa;
 • pripremanje i dostavljanje statističkih i drugih podataka na zahtjev nadležnih organa;
 • izdavanje potvrda i drugih isprava iz radnog odnosa službenika i namještenika;
 • vođenje personalne evidencije;
 • vođenje i ažuriranje kadrovskog informacionog sistema (KIS);
 • pripremanje odgovora na tužbe, žalbe i druge podneske u sudskim sporovima iz oblasti radnih odnosa;
 • saradnju sa Upravom za kadrove u cilju pripreme stručnog usavršavanja službenika i namještenika;
 • izradu pravnih akata Zavoda;
 • pripremu i sprovođenje plana integriteta i mjera za sprječavanje i otklanjanje mogućnosti za nastanak i razvoj korupcije;
 • vođenje upravnog postupka po zahtjevima za slobodan pristup informacijama;
 • postupanje u skladu sa propisima o zaštiti na radu;
 • saradnju sa nevladinim organizacijama; realizaciju aktivnosti po pitanjima rodne ravnpravnosti;
 • pripremu akata za obračun zarada, naknada i drugih primanja službenika i namještenika;
 • učešće u utvrđivanju visina naknada za usluge iz nadležnosti Zavoda;
 • pripremu izvršenja predračuna sredstava; izradu finansijskog plana;
 • namjensko korišćenje sredstava predviđenih budžetom i finansijskom planom;
 • vođenje poslovnih finansisjkih knjiga i evidencija;
 • pripremu i obradu zahtjeva za plaćanje preko SAP-a;
 • izradu periodičnih obračuna i završnih računa;
 • blagajničko poslovanje;
 • nabavku kancelarijske i druge opreme;
 • pripremu plana javnih nabavki i njegovo dostavljanje nadležnim organima;
 • pripremu izvještaja o javnim nabavkama, sprovođenje postupka javnih nabavki i vođenje evidencija o o javnim nabavkama;
 • usaglašavanje knjigovodstvenog i stvarnog stanja imovine i obaveza;
 • internu reviziju;
 • planiranje i pripremu budžeta, uspostavljanje i održavanje sistema evidencija u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima;
 • saradnju sa nadležnim državnim i međunarodnim organizacijama;
 • integrisanje sa jedinstvenim portalom e-Uprave (i svim drugim potplatformama), implementacija propisa o elektronskoj upravi;
 • održavanje i unapređenje dobrih odnosa s javnošću i podizanje ukupnih poslovnih efekata; prijem pošte;
 • prijem i evidenciju zahtjeva za postupanje u organizacionim jedinicama Zavoda, koji se odnose na odobrenje tipa mjerila, kalibraciju mjerila i etalona, ovjeravanje mjerila, ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocjenih metala, prijem i evidenciju zahtjeva za određivanje znaka uvoznika/proizvođača predmeta od dragocjenih metala;
 • prijem i evidenciju zahtjeva za davanje stručnog mišljenja;
 • dostavljanje u rad potrebne dokumentacije za odobrenje tipa mjerila, kalibraciju mjerila i etalona, ovjeravanje mjerila, ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocjenih metala;
 • evidentiranje predmeta u jedinstvenu elektronsku bazu podataka;
 • zavođenje akata neupravnog karaktera u djelovodnik;
 • dostavu akata preko internih dostavnih knjiga;
 • otpremu pošte;
 • vođenje kontrolnika poštarine;
 • razvođenje akata u djelovodniku;
 • arhiviranje predmeta;
 • čuvanje arhiviranih predmeta;
 • vođenje arhivske knjige;
 • izlučivanje arhivske građe;
 • rukovanje pečatima i štambiljima i njihovo čuvanje;
 • fotokopiranje materijala;
 • skeniranje materijala u cilju unošenja u elektronsku bazu podataka;
 • štampanje, umnožavanje i distribucija materijala;
 • dostavljanje u rad materijala i pismena;
 • vođenje evidencije i bibliotečke dokumentacije;
 • obradu bibliotečke građe;
 • čuvanje i zaštitu bibliotečke građe;
 • reviziju bibliotečkog fonda;
 • obezbjeđenje dostupnosti i korišćenja bibliotečke građe i druge materijalno-fnansijske i organizaciono-pravne poslove;
 • vršenje drugih poslova u skladu sa propisima.

KONTAKT

Načelnica službe:

Zdenka Popović, dipl. ek.
tel: +382 20 601 360
+382 20 601 361
fax: +382 20 634 651
e-mail:  zdenka.popovic@metrologija.gov.me