U Službi za opšte poslove i finansije vrše se poslovi koji se odnose na:

 • pripremu akata o ostvarivanju prava iz radnih odnosa zaposlenih;
 • sprovođenje postupaka raspoređivanja službenika i namještenika;
 • vođenje evidencije o ocjenjivanju i napredovanju službenika i namještenika;
 • vođenje evidencije o sprovedenim disciplinskim postupcima;
 • sprovođenje postupaka naknade štete i vođenje evidencije o tim aktivnostima;
 • sprovođenje postupaka po zahtjevima službenika i namještenika po osnovu prava iz radnog odnosa;
 • izradu i sprovođenje plana integriteta i mjera za sprječavanje i otklanjanje mogućnosti za nastanak i razvoj korupcije;
 • vođenje upravnog postupka po zahtjevima za slobodan pristup informacijama;
 • izdavanje potvrda i drugih isprava iz radnog odnosa službenika i namještenika;
 • vođenje personalne evidencije;
 • vođenje i ažuriranje kadrovskog informacionog sistema (KIS) Centralne kadrovske evidencije;
 • pripremanje odgovora na tužbe, žalbe i druge podneske u sudskim sporovima iz oblasti radnih odnosa;
 • planiranje i pripremu budžeta, pripremu akata za obračun zarada, naknada i drugih primanja službenika i namještenika;
 • pripremu izvršenja predračuna sredstava;
 • izradu finansijskog plana;
 • namjensko korišćenje sredstava predviđenih budžetom i finansijskom planom;
 • praćenje adekvatnosti i efikasnosti finansijskog upravljanja i kontrola;
 • upravljanje rizicima;
 • vođenje poslovnih finansijkih knjiga i evidencija;
 • pripremu i obradu zahtjeva za plaćanje preko SAP-a;
 • komunikacija sa nadležnim poreskim organom u cilju prosleđivanja IOPPD korišćenjem digitalnog potpisa;
 • implementaciju propisa o elektronskoj upravi;
 • izradu periodičnih obračuna i završnih računa;
 • blagajničko poslovanje;
 • nabavku kancelarijske i druge opreme;
 • pripremu plana javnih nabavki i njegovo dostavljanje nadležnim organima;
 • pripremu izvještaja o javnim nabavkama, sprovođenje postupka javnih nabavki i vođenje evidencija o javnim nabavkama;
 • usaglašavanje knjigovodstvenog i stvarnog stanja imovine i obaveza;
 • internu reviziju; uspostavljanje i održavanje sistema evidencija u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima;
 • saradnju sa nadležnim državnim organizacijama;
 • uspostavljanje i održavanje sistema tehničke zaštite, video nadzor, alarmni sistem, protivpožarna zaštita;
 • uspostavljanje i održavanje sistema evidencije radnog vremena;
 • koordinacija mjera zaštite na radu (pružanje prve pomoći) i mjera zaštite životne sredine (buka, jonizujuća zračenja, upravljanje otpadom);
 • održavanje inventara i predlaganje nabavke, vođenje popisne liste osnovnih sredstava;
 • vođenje evidencija stručnog osposobljavanja i usavršavanja;
 • analiza i planiranje potreba, održavanje, vođenje evidencija i kontrolisanje voznog parka;
 • organizovanje i nadzor poslova koji se odnose na preventivno djelovanje u cilju zaštite zdravlja;
 • održavanje i unapređenje dobrih odnosa sa javnošću i podizanje ukupnih poslovnih efekata;
 • praćenje adekvatnosti i efikasnosti finansijskog upravljanja i kontrola;
 • organizovanje kancelarijskog poslovanja;
 • organizovanje i unapređenje rada biblioteke Zavoda, organizovanje dostupnosti i korišćenja bibliotečke građe;
 • izvršavanje poslova vezanih za uspostavljanje i održavanje sistema menadžmenta kvalitetom i druge materijalno-fnansijske i organizaciono pravne poslove;
 • krizna komunikacija;
 • priprema predstavnika Zavoda za nastupe u medijima i drugim vidovima javnih nastupa;
 • priprema promotivnih aktivnosti;
 • predstavljanje Zavoda u medijima;
 • praćenje javnog mnjenja;
 • kreiranje i pripremu pisanih materijala (kataloga, brošura, flajera, postera…);
 • informisanje javnosti kroz kreiranje i distribuciju sredstava informisanja (plakata, letaka, flajera, postera, brošura);
 • moderiranje svih događaja i aktivnosti u organizaciji Zavoda (prezentacije, seminari, konferencije…);
 • organizovanje javnih nastupa;
 • pripremu komunikacione strategije Zavoda;
 • pripremu i obradu podataka za objavu na sajt Zavoda;
 • pripremu i obradu podataka neophodnih za kreiranje službenog glasnika Zavoda;
 • praćenje trendova u oblasti odnosa sa javnošću na polju metrologije i kontrole predmeta od dragocjenih metala.

KONTAKT

Načelnica službe:

Zdenka Popović, dipl. ek.
tel: +382 20 601 360
+382 20 601 361
fax: +382 20 634 651
e-mail:  zdenka.popovic@metrologija.gov.me