U svakodnevnoj upotrebi su mjerila i mjerni uređaji različitih vrsta, a namijenjeni su za mjerenje, odnosno utvrđivanje vrijednosti mjerene veličine, kao npr. vage na pijacama i trgovinama, brojila električne energije, vodomjeri, taksimetri, manometri za mjerenje krvnog pritiska, uređaji za mjerenje tečnih goriva (TG) i tečnog naftnog gasa (TNG), osnovni časovnici za tarifiranje za obračun u telefonskom saobraćaju, etilometri i mnoga druga.

Nemaju sva mjerila i mjerni uređaji obavezu ovjeravanja (pregleda i žigosanja), jer ta obaveza zavisi od oblasti upotrebe mjerila i vrste mjerila, što se utvrđuje u skladu sa Uredbom o zakonskim mjerilima za koja je obavezno ovjeravanje, odnosno odobrenje tipa mjerila („Sl list CG“, br. 81/09 i 13/17). Nad mjerilima koja imaju obavezu ovjeravanja, po podnesenom zahtjevu od strane stranke, vrši se postupak pregleda kojim se utvrđuje usklađenost tog mjerila sa propisanim metrološkim zahtjevima, a ukoliko se postupkom pregleda utvrdi da mjerilo ispunjava te zahtjeve, vrši se žigosanje tog mjerila. Ukoliko se pregledom utvrdi da mjerilo ne ispunjava propisane metrološke zahtjeve, ovjeravanje mjerila se odbija rješenjem.

Državni žig o ovjeravanju mjerila postavlja se u skladu i na način utvrđen posebnim propisom, a obično se postavlja na vidno mjestu na mjerilu. Najčešće korišteni žigovi su u obliku posebne naljepnice elipsastog oblika, sa jedinstvenim petocifrenim serijskim brojem na lijevoj strani centralnog dijela žiga. Dvije zadnje cifre, koje se nalaze na desnoj strani centralnog dijela žiga, označavaju godinu u kojoj je mjerilo ovjereno, a mogu sadržati i mjesečnu podjelu od 12 cifara raspoređenu na obodu centralnog dijela žiga.

Sva nova mjerila, kao i mjerila koja ranije nijesu ovjeravana, prije stavljanja u promet i upotrebu, moraju biti ovjerena, a obaveza uvoznika, odnosno zastupnika stranog proizvođača mjerila, je da podnese zahtjev za prvo ovjeravanje mjerila.

Ovjeravanje mjerila se vrši u propisom utvrđenim rokovima za redovno ovjeravanje pojedine vrste mjerila, a zahtjev za redovno ovjeravanje mjerila podnosi vlasnik, odnosno korisnik mjerila. Na primjer, taksimetri se ovjeravaju jednom godišnje, brojila električne energije koja se koriste u domaćinstvima u roku 12 godina, vodomjeri se ovjeravaju u roku od pet godina, sprave za mjerenje TG i TNG u roku jedne godine, vage (u zavisnosti od nazivnog opsega mjerenja), do devet tona na dvije godine, a preko devet tona na jednu godinu, itd.

U slučaju kvara, odnosno popravke mjerila, lice ovlašćeno za pripremu te vrste mjerila za ovjeravanje, podnosi zahtjev za vanredno ovjeravanje tog mjerila (na obrascu zahtjeva za ovjeravanje mjerila).

Na jedan zahtjev za ovjeravanje mjerila, može se podnijeti više mjerila, ali isključivo više mjerila iste vrste (npr. jedan zahtjev kojim je podnešeno 5000 komada različitih vodomjera, ali radi se o mjerilima iste vrste, odnosno vodomjerima).

Zavod za metrologiju ovjeravanje mjerila vrši na osnovu Zahtjeva za ovjeravanje mjerila.

Rukovodilac Sektora za ovjeravanje mjerila

MSc Zoran Ćetković
Pomoćnik direktorice
e-mail: zoran.cetkovic@metrologija.gov.me

Zahtjev za ovjeravanje mjerila
Zahtjev za izdavanje duplikata rješenja/uvjerenja
Zahtjev za vanredni pregled zakonskih mjerila u upotrebi
Zahtjev za ispitivanje prethodno upakovanih proizvoda


Poštovani,

U cilju zaštite zdravlja građana, odnosno sprečavanja širenja korona virusa i svođenja rizika od virusa na najniži mogući nivo, a imajući u vidu pogoršanje epidemiološke situacije u Crnoj Gori, molimo Vas da izbjegavate lični dolazak u prostorije Zavoda za metrologiju i da ostvarivanje svojih prava i interesa zatražite:

  • Putem e-mail adresa;
  • Putem portala e-Uprave;
  • Putem fax-a.

Zahtjev se podnosi na obrascu na kojem se nalaze instrukcije o potrebnim podacima, dokumentaciji, prilozima i administrativnoj taksi.

Obrasci zahtjeva dostupni su na https://metrologija.me/zahtjevi/ i na portalu eUprave.

Uz zahtjev se prilaže dokaz o izvršenoj uplati administrativne takse u visini od 2,00€ na žiro račun 832-3161012-75 Zavoda za metrologiju, u skladu sa Zakonom o administrativnim taksama („Sl. list CG“, br. 18/19).

Naknade za pokriće troškova postupka, u zavisnosti od vrste aktivnosti, propisane su Uredbom o visini i načinu plaćanja naknada iz oblasti metrologije („Sl. list CG“, br. 73/10) i uplaćuju se na žiro račun 832-975-85.

Molimo Vas da se pri dolasku u službene prostorije Zavoda radi preuzimanja dokumentacije pridržavate svih propisanih mjera prevencije infekcije korona virusom. U tom slučaju, potrebno je da se pri ulasku u Zavod za metrologiju prijavite portiru koji će Vam dati neophodne instrukcije, odnosno pozvati službeno lice Zavoda koje Vam treba.


Kontakt:

Telefon:
+ 382 20 601 360
+ 382 20 601 361
+ 382 67 084 931 – Milena Jovićević

 Fax:
+ 382 20 634 651
+ 382 20 634 652

e-mail:
zavod@metrologija.gov.me