U mjerenju uvijek postoji određena greška, jer nijedan mjerni instrument ne daje rezultate sa potpunom tačnošću. Nova mjerila koja se stavljaju u upotrebu takođe imaju svoju grešku mjerenja. Tokom upotrebe, usljed npr. uticaja okoline ili pogrešnog rukovanja mjernim instrumentima, na mjerilima često nastaju promjene koje utiču na njihove glavne karakteristike.

Bitno je odrediti kolika odstupanja pokazuju mjerila/etaloni u odnosu na neku referentnu vrijednost, pa se u Zavodu za metrologiju obavlja kalibracija mjerila, kojom se utvrđuju metrološke karakteristike mjerila i utvrđuju promjene nastale na mjernom instrumentu. Kalibracija je zapravo postupak ispitivanja kojim se potvrđuje da li mjerna oprema tačno i precizno mjeri.

Kalibracijom se karakteristike mjerila ne poboljšavaju, već se samo utvrđuje odstupanje mjerne opreme (greška) u odnosu na prihvaćenu referentnu vrijednost koju bi mjerilo trebalo da ima.

Kako bi se znalo koliko uređaj odstupa, potrebno ga je redovno kalibrisati. Na taj način ostvaruje se i sljedivost rezultata mjerenja, odnosno upoređivanje tačnosti veličina koje pokazuje neko mjerilo sa odgovarajućim državnim i/ili međunarodnim etalonom.

Kalibracijom mjerne opreme u kalibracionim laboratorijama Zavoda za metrologiju, korisnicima usluga se omogućava i ispunjavanje uslova u implementaciji sistema kvaliteta.

Zavod za metrologiju kalibraciju obavlja na osnovu Zahtjeva za kalibraciju mjerila.

Rukovodilac Sektora za metrološku sljedivost i državne etalone

dipl. ing. Goran Vukoslavović
Pomoćnik direktorice
mail: goran.vukoslavovic@metrologija.gov.me

Zahtjev za kalibraciju mjerila/etalona (.doc)

Instrukcije korisnicima za popunjavanje zahtjeva za kalibraciju mjerila / etalona (.pdf)


Poštovani,

U cilju zaštite zdravlja građana, odnosno sprečavanja širenja korona virusa i svođenja rizika od virusa na najniži mogući nivo, a imajući u vidu pogoršanje epidemiološke situacije u Crnoj Gori, molimo Vas da izbjegavate lični dolazak u prostorije Zavoda za metrologiju i da ostvarivanje svojih prava i interesa zatražite:

  • Putem e-mail adresa;
  • Putem portala e-Uprave;
  • Putem fax-a.

Zahtjev se podnosi na obrascu na kojem se nalaze instrukcije o potrebnim podacima, dokumentaciji, prilozima i administrativnoj taksi.

Obrasci zahtjeva dostupni su na https://metrologija.me/zahtjevi/ i na portalu eUprave.

Uz zahtjev se prilaže dokaz o izvršenoj uplati administrativne takse u visini od 2,00€ na žiro račun 832-3161012-75 Zavoda za metrologiju, u skladu sa Zakonom o administrativnim taksama („Sl. list CG“, br. 18/19).

Naknade za pokriće troškova postupka, u zavisnosti od vrste aktivnosti, propisane su Uredbom o visini i načinu plaćanja naknada iz oblasti metrologije („Sl. list CG“, br. 73/10) i uplaćuju se na žiro račun 832-975-85.

Molimo Vas da se pri dolasku u službene prostorije Zavoda radi preuzimanja dokumentacije pridržavate svih propisanih mjera prevencije infekcije korona virusom. U tom slučaju, potrebno je da se pri ulasku u Zavod za metrologiju prijavite portiru koji će Vam dati neophodne instrukcije, odnosno pozvati službeno lice Zavoda koje Vam treba.


Kontakt:

Telefon:
+ 382 20 601 360
+ 382 20 601 361
+ 382 67 084 931 – Milena Jovićević

 Fax:
+ 382 20 634 651
+ 382 20 634 652

e-mail:
zavod@metrologija.gov.me