Zavod za metrologiju vrši stručne i sa njima povezane upravne poslove, primjenom naučnih metoda i saznanja, u okviru svoje nadležnosti utvrđene Zakonom o kontroli predmeta od dragocjenih metala („Sl. list CG“, br. 40/10 i 40/11).

Predmetima od dragocjenih metala, u skladu sa crnogorskim propisima smatraju se predmeti koji su izrađeni od platine, zlata, paladijuma, srebra ili njihovih legura sa paladijumom, iridijumom i drugim metalima koji imaju propisanu finoću.

Svaki predmet od dragocjenih metala, koji se stavlja u promet u Crnoj Gori, podliježe obaveznom ispitivanju i žigosanju u službenim prostorijama Zavoda za metrologiju.

Nakon što se ispitivanjem utvrdi stepen finoće i postojanje propisanih oznaka, žigosanjem se potvrđuje ispravnost predmeta od dragocjenih metala.

Sprovođenjem normativnih rješenja kojim je regulisana oblast kontrole predmeta od dragocjenih metala, Zavod za metrologiju je istrajan u namjeri zaštite potrošača, kako kroz samu kontrolu predmeta od dragocjenih metala koji se stavljaju u promet u našoj državi, tako i kroz podizanje svijesti kod potrošača da, prilikom kupovine istih, provjere da li predmeti posjeduju sve zakonom propisane oznake (znak uvoznika/proizvođača, odgovarajuću oznaku finoće i državni žig).

U okviru Odjeljenja za dragocjene metale uspostavljena je Laboratorija za dragocjene metale koja sprovodi ispitivanja vrste dragocjenih metala i njihovih legura, kao i određivanje stepena finoće dragocjenih metala.

Sva ispitivanja i žigosanja Zavod za metrologiju obavlja na osnovu Zahtjeva za ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocjenih metala.

Načelnica Odjeljenja za dragocjene metale

MSc Milena Raonić
e-mail: milena.raonic@metrologija.gov.me

Zahtjev za ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocjenih metala
Zahtjev za određivanje znaka proizvođača
Zahtjev za određivanje znaka uvoznika
Zahtjev za izdavanje duplikata rješenja o određivanju znaka uvoznika – proizvođača
Tehnička dokumentacija za proizvođače predmeta od dragocjenih metala
Zahtjev za izdavanje slike oblika državnih žigova za označavanje stepena finoće predmeta od dragocjenih metala
Instrukcije korisnicima za podnošenje zahtjeva za ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocjenih metala


Poštovani,

U cilju zaštite zdravlja građana, odnosno sprečavanja širenja korona virusa i svođenja rizika od virusa na najniži mogući nivo, a imajući u vidu pogoršanje epidemiološke situacije u Crnoj Gori, molimo Vas da izbjegavate lični dolazak u prostorije Zavoda za metrologiju i da ostvarivanje svojih prava i interesa zatražite:

  • Putem e-mail adresa;
  • Putem portala e-Uprave;
  • Putem fax-a.

Zahtjev se podnosi na obrascu na kojem se nalaze instrukcije o potrebnim podacima, dokumentaciji, prilozima i administrativnoj taksi.

Obrasci zahtjeva dostupni su na https://metrologija.me/zahtjevi/ i na portalu eUprave.

Uz zahtjev se prilaže dokaz o izvršenoj uplati administrativne takse u visini od 2,00€ na žiro račun 832-3161012-75 Zavoda za metrologiju, u skladu sa Zakonom o administrativnim taksama („Sl. list CG“, br. 18/19).

Naknade za pokriće troškova postupka, u zavisnosti od vrste aktivnosti, propisane su Uredbom o visini i načinu plaćanja naknada iz oblasti metrologije („Sl. list CG“, br. 73/10) i uplaćuju se na žiro račun 832-975-85.

Molimo Vas da se pri dolasku u službene prostorije Zavoda radi preuzimanja dokumentacije pridržavate svih propisanih mjera prevencije infekcije korona virusom. U tom slučaju, potrebno je da se pri ulasku u Zavod za metrologiju prijavite portiru koji će Vam dati neophodne instrukcije, odnosno pozvati službeno lice Zavoda koje Vam treba.


Kontakt:

Telefon:
+ 382 20 601 360
+ 382 20 601 361
+ 382 67 084 931 – Milena Jovićević

 Fax:
+ 382 20 634 651
+ 382 20 634 652

e-mail:
zavod@metrologija.gov.me