SI_mol

Home/SI_mol

Istorija mola

2019-04-25T05:34:54+00:00

Početkom 19. vijeka, naučnik Amadeo Avogadro shvatio je da je zapremina gasa na datoj temperaturi i pritisku proporcionalna broju atoma ili molekula. Ovaj koncept je omogućio hemičarima da kreiraju jedinicu pomoću koje će opisati količinu supstance koristeći broj atoma ili molekula. Ta jedinica je nazvana molom. Mol je označavao količinu supstance koja sadrži onoliko elementarnih entiteta (atoma, molekula, jona ili elektrona) koliko ima atoma u tačno 0,0012 kg ugljenikovog izotopa 12 Mol je bio sedma jedinica SI, prihvaćena 1971. godine na 14. Generalnoj konferenciji za tegove i mjere. godine mol će biti redefinisan kao količina supstance koja sadrži tačno 6,022 [...]

Istorija mola2019-04-25T05:34:54+00:00

Lorenco Romano Amadeo Karlo Avogadro

2019-04-25T05:34:14+00:00

Italijanski fizičar i hemičar iz Torina i grof područja Kvarenja i Ćereto: Proučavao je serije elektrohemijskih napona na gasu i pari Ispitivao je proporcije reakcije gasa Prepoznao je su da su reagujući elementarni gasovi dijatomski Skovao je termin "molekul" i ustanovio Avogadrov zakon. Avogadrov zakon glasi: Na istim temperaturama i pritisku jednake zapremine različitih gasova sadrže isti broj molekula. Drugim riječima, 1 mol (idealnog) gasa zauzima zapreminu od 22,4 l na 0 ° C i 101325 Pa. Ovaj zakon se striktno odnosi samo na idealne gasove. Izvor: https://www.spektrum.de/lexikon/physik/avogadro/1098

Lorenco Romano Amadeo Karlo Avogadro2019-04-25T05:34:14+00:00

Definicija mola

2019-07-26T15:14:37+00:00

Početkom 20. vijeka, prije nego što je količina supstance uvedena kao fizička veličina sa pridruženim jedinicom - molom, izrazi kao što su "gram-atoma" i "gram-molekula" korišćeni su za opisivanje količina hemijskih elemenata ili jedinjenja. Ove količine se odnose na relativne atomske ili molekulske težine. Referentna vrijednost za ove relativne težine bila je atomska težina kiseonika, za koju je opše prihvaćena vrijednost 16. Nakon neslaganja fizike i hemije o tome na koji se kiseonik tačno misli, Međunarodna unija za čistu i primenjenu fiziku  (IUPAP) ) i Međunarodna unija za čistu i primenjenu hemiju (IUPAC) složile su se 1960. godine da dodijele [...]

Definicija mola2019-07-26T15:14:37+00:00