• Početkom 19. vijeka, naučnik Amadeo Avogadro shvatio je da je zapremina gasa na datoj temperaturi i pritisku proporcionalna broju atoma ili molekula.
  • Ovaj koncept je omogućio hemičarima da kreiraju jedinicu pomoću koje će opisati količinu supstance koristeći broj atoma ili molekula. Ta jedinica je nazvana molom.
  • Mol je označavao količinu supstance koja sadrži onoliko elementarnih entiteta (atoma, molekula, jona ili elektrona) koliko ima atoma u tačno 0,0012 kg ugljenikovog izotopa 12
  • Mol je bio sedma jedinica SI, prihvaćena 1971. godine na 14. Generalnoj konferenciji za tegove i mjere.
  • godine mol će biti redefinisan kao količina supstance koja sadrži tačno 6,022 140 76 x 10-23 elementarnih entiteta, odnosno Avogadrova konstanta.