Na osnovu Zakona o inovativnoj djelatnosti i Zakona o upravnom postupku, Ministarstvo nauke donijelo je 8. oktobra 2018. godine rješenje kojim se Zavodu za metrologiju odobrava obavljanje inovativne djelatnosti i upis u Registar inovativnih organizacija.

Ministarstvo nauke, na osnovu podnijete dokumentacije, utvrdilo je da Zavod za metrologiju ispunjava uslove za obavljanje inovativne djelatnosti i upis u Registar inovativnih organizacija utvrđene u članu 16 Zakona o inovativnoj djelatnosti i članu 3 Pravilnika o bližim uslovima za upis pravnog lica u Registar inovativnih organizacija.

Upisivanje u Registar inovativnih organizacija dokaz je da Zavod za metrologiju posjeduje neophodne kapacitete za obavljanje inovativne djelatnosti. Kao inovativnoj organizaciji, Zavodu za metrologiju biće omogućeno da doprinese unaprijeđenju poslovnog ambijenta u Crnoj Gori.

Zavod za metrologiju je i u julu 2016. godine dobio licencu za obavljanje naučnoistraživačke djelatnosti iz oblasti tehničko-tehnoloških i interdisciplinarnih nauka, na period od pet godina.