Novosti

Home/Novosti

Obuka o elektronskoj upravi

2021-04-23T06:04:06+00:00

Predstavnici Zavoda za metrologiju Dea Radević i Aleksandar Jovanović pratili su obuku koju je 22. aprila 2021. organizovalo Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija na temu načina unosa podataka, odnosno atributa koji prate određenu uslugu, u platformu koju je kreiralo navedeno Ministarstvo. Na obuci je predstavljena forma unosa usluga za potrebe „Kataloga usluga elektronske uprave“ sa detaljnim objašnjenjem popunjavanja. Obuku je održala samostalna savjetnica  u Direkciji za razvoj elektronskih servisa iz Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija Vanja Lazarević. Podsjećamo da je Zakonom o elektronskoj upravi propisano da je organ, odnosno drugi subjekat, dužan da pripremi i na [...]

Obuka o elektronskoj upravi2021-04-23T06:04:06+00:00

Tehnički komitet za oblast vremena i frekvencije

2021-04-01T11:31:46+00:00

Predstavnice Zavoda za metrologiju Alina Musić i Jovana Vukoslavović prisustvovale su online sastanku Tehničkog komiteta za oblast vremena i frekvencije (EURAMET TC-TF Annual Meeting) koji je 24. i 25. marta 2021. održan u organizaciji Evropskog udruženja nacionalnih metroloških instituta (EURAMET). Sastankom Tehničkog komiteta predsjedavao je predstavnik Nacionalne fizičke laboratorije Velike Britanije (NPL) Peter Whibberley koji je predstavio izvještaj o aktivnostima Tehničkog komiteta i nastalim promjenama u proteklom periodu. Osim toga govorio je i o najboljima kalibracionim i mjernim mogućnostima, a istakao je i da je Zavod za metrologiju prijavio sedam novih mjernih i kalibracionih mogućnosti (CMC) za oblast vremena i [...]

Tehnički komitet za oblast vremena i frekvencije2021-04-01T11:31:46+00:00

Obuka o procjeni mjerne nesigurnosti

2021-04-01T09:23:17+00:00

Predstavnice Zavoda za metrologiju Jovana Vukoslavović i Alina Musić pratile su obuku pod nazivom „Trening iz oblasti procjene mjerne nesigurnosti” (Training course on evaluation of measurement uncertainty) koja je 22. i 23. marta 2021. organizovana u okviru EMPIR projekta „Unaprijeđenje mjernih nesigurnosti - sveobuhvatni primjeri za ključne međunarodne standarde” (Advancing measurement uncertainty-comprehensive examples for key international standards 17NRM05 EMUE). Obuku je organizovao Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine (IMBiH). Alen Bošnjaković iz IMBiH-a održao je prezentaciju na temu „GUM Uncertainty Framework (GUF)” u kojoj je govorio odakle  potiče mjerna nesigurnost (mjerni sistemi, DUT, okolina-temperatura, vlažnost, mjerne procedure) i na koji [...]

Obuka o procjeni mjerne nesigurnosti2021-04-01T09:23:17+00:00

Računanje vremena

2021-04-01T09:17:40+00:00

Na nedavno održanom sastanku Tehničkog komiteta za oblast vremena i frekvencije u organizaciji Evropskog udruženja nacionalnih metroloških instituta (EURAMET) predstavnik tog udruženja Albin Czubla podsjetio je da je ljetnje računanje vremena uvedeno kako bi se uskladile ljetnje vremenske skale, koje su se razlikovale unutar jedinstvenog tržišta i susjednih država. Takvo računanje vremena uvedeno je i kako je objasnio, da bi se što više iskoristila sunčeva svjetlost, uštedjela energija i povećala bezbijednost na putevima. U proteklom periodu obavljene su razne studije u državama Evropske unije kako bi se procijenio efekat ljetnjeg računanja vremena na različite sfere života, kao što su [...]

Računanje vremena2021-04-01T09:17:40+00:00

Tehnički komitet za interdisciplinarnu metrologiju

2021-03-30T05:54:04+00:00

Načelnica Odjeljenja za međunarodnu saradnju Naina Čuturić – Knežević prisustvovala je online sastanku Tehničkog komiteta za interdisciplinarnu metrologiju (TC-IM EURAMET) koji je 25. marta 2021. održan u organizaciji Evropskog udruženja nacionalnih metroloških instituta (EURAMET). Tokom sastanka više riječi bilo je o radu nacionalnih metroloških instituta koji se odnosi na uspostavljanje i unaprijeđenje digitalnih podataka u oblasti metrologije, kao i o napretku u primjeni digitalizacije u svim aspektima osnovnih djelatnosti nacionalnih metroloških instituta. Predstavljeni su i projekti nacionalnih metroloških instituta u okviru programa EMPIR i HORIZON. Istaknut je i značaj kreiranja e-learning platformi, razvoja znanja o digitalizaciji i podsticaja istraživačkog rada. [...]

Tehnički komitet za interdisciplinarnu metrologiju2021-03-30T05:54:04+00:00

Sertifikacija prema međunarodnom standardu ISO 9001:2015

2021-03-26T13:19:55+00:00

Zavod za metrologiju, nakon uspješno realizovane sertifikacione provjere, dobio je sertifikat o usaglašenosti sistema menadžmenta kvalitetom sa zahtjevima standarda ISO 9001:2015, IDT MEST EN ISO 9001:2016, što unapređuje kvalitet poslovanja i pružanja usluga iz nadležnosti Zavoda. Sertifikacionu provjeru obavilo je sertifikaciono tijelo „Management Systems Certification“ d.o.o. iz Beograda. Uvidom u elektronski dostavljenu dokumentaciju  i sprovođenjem intervjua sa menadžmentom Zavoda za metrologiju, tokom  februara 2021. obavljena je eksterna provjera sistema menadžmenta kvalitetom. Eksternoj provjeri prethodila je i interna ocjenjivačka provjera u januaru 2021. Stalno poboljšavanje načina rada Zavoda za metrologiju u svim segmentima poslovanja i menadžmenta kvalitetom dovelo je do unapređenja aktivnosti koje su prepoznate [...]

Sertifikacija prema međunarodnom standardu ISO 9001:20152021-03-26T13:19:55+00:00

Razmjena iskustva između predstavnika institucija infrastrukture kvaliteta

2021-03-05T09:21:45+00:00

U organizaciji Regionalnog savjetničkog fonda za infrastrukturu kvaliteta (SEE QI Fund) 2. marta 2021. održan je online sastanak o razmjeni iskustva između predstavnika država Zapadnog Balkana o inovacijama u institucijama infrastrukture kvaliteta tokom covid-19 pandemije (WB6 QI response to COVID-19; Exchange of Experience: Innovation in QI Institutions and Services due to the Covid-19 Pandemic). Iz Zavoda za metrologiju sastanak su pratile načelnica Odjeljenja za međunarodnu saradnju Naina Čuturić - Knežević i samostalna savjetnica za odnose sa javnošću Anđelika Durutović. Cilj sastanka bio je razmjena iskustava o inovativnim rješenjima koje su institucije infrastrukture kvaliteta preduzele tokom pandemije kako bi uspješno nastavile [...]

Razmjena iskustva između predstavnika institucija infrastrukture kvaliteta2021-03-05T09:21:45+00:00

BIPM online radionica

2021-03-04T13:21:41+00:00

Predstavnica Zavoda za metrologiju Jovana Vukoslavović pratila je online radionicu pod nazivom ,,Međunarodni sistem jedinica (SI) u FAIR digitalnim podacima” koju je od 22. do 26. februara 2021. organizovao Međunarodni biro za tegove i mjere (BIPM). FAIR podaci (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable) predstavljaju dostupne, pristupačne, interoperabilne digitalne podatke koji se više puta mogu koristiti. GO FAIR inicijativu uspostavile su 2017. Francuska, Njemačka i Nizozemska sa ciljem primjene principa FAIR podataka. Kada je riječ o Međunarodnom sistemu jedinica (SI) u FAIR digitalnim podacima, kako je naglašeno tokom radionice, potrebno je uspostaviti takozvani metadata format za sve mjerne podatke koji se [...]

BIPM online radionica2021-03-04T13:21:41+00:00

Provjera opreme iz IPA 2014 projekta

2021-02-26T13:02:57+00:00

U Zavodu za metrologiju 19. februara 2021. obavljena je provjera opreme, koja je isporučena u prvoj fazi IPA 2014 projekta, kojoj su prisustvovali predstavnici Ministarstva finansija i socijalnog staranja Jelena Vujadinović i Božo Osmajlić, Ministarstva ekonomskog razvoja Ivana Janković Mijanović, predstavnik kompanije AIGO BS Marko Ilić, kao i pomoćnik direktorice Zavoda za metrologiju Goran Vukoslavović. Osim provjere, potpisan je i „Provisional Acceptance“ dokument čijim potpisivanjem isporučena oprema postaje vlasništvo Zavoda za metrologiju. Podsjećamo da je Zavod za metrologiju jedna od korisničkih institucija iz IPA 2014 programa pod nazivom „Nabavka opreme za specijalizovane institucije u Crnoj Gori za ostvarenje ciljeva usklađivanja [...]

Provjera opreme iz IPA 2014 projekta2021-02-26T13:02:57+00:00

CAF2020 konferencija

2021-02-26T13:08:39+00:00

Predstavnice Zavoda za metrologiju Naina Čuturić-Knežević, Tamara Pavićević i Mirjana Radević pratile su 17. februara 2021. online konferenciju pod nazivom „CAF2020 – Prema reformi javne uprave i evropskim integracijama”. Obuku je organizovao Austrijski KDZ centar za istraživanje javne uprave. Podsjećamo da je Zavod za metrologiju prva institucija državne uprave u Crnoj Gori u kojoj je implementiran CAF sistem (Common Assessment Framework), odnosno zajednički okvir samoprocjene, a usvojen je i CAF akcioni plan 2020-2022. Cilj organizovanja online konferencije bila je analiza perspektiva daljnjeg razvoja pristupa CAF sistemu, kao i razmjena iskustva u primjeni CAF metodologije. Predstavljen je i unaprijeđeni CAF2020 sistem, [...]

CAF2020 konferencija2021-02-26T13:08:39+00:00