U organizaciji Evropskog udruženja nacionalnih metroloških instituta (EURAMET) 20. i 21. oktobra 2021. održan je 15. sastanak Tehničkog komiteta za elektricitet i magnetizam (EURAMET TC-EM Meeting). Tehničkom komitetu prisustvovali su rukovodilac Laboratorije za električne veličine Dejan Sokić, zamjenica rukovodioca Jovana Vukoslavović i zamjenica rukovodioca Laboratorije za vrijeme i frekvenciju Alina Musić.

Na Tehničkom komitetu prezentovani su podaci o evropskom partnerstvu za metrologiju, kao i ciljevi EURAMET 2030 strategije koja podrazumjeva angažovanje zainteresovanih strana i podržavanje infrastrukture kvaliteta na evropskom i međunarodnom nivou. Partnerstvo za metrologiju ima za cilj razvoj efikasnog, koordinisanog i samoodrživog sistema mjerenja za Evropu do 2030.

Predlog Evropskog partnerstva u oblasti metrologije dio je paketa predloga o institucionalizovanim evropskim partnerstvima u okviru programa Horizont Evropa za istraživanje i inovacije za period od 2021. do 2027. Cilj je, kako je navedno na Tehničkom komitetu, stvaranje evropskih metroloških istraživačkih mreža obezbjeđivanjem infrastrukture za nove, sljedive tehnologije mjerenja koje će integrisati istraživačke kapacitete u oblasti metrologije. Inicijativa će podržati standardizaciju, transfer znanja i regulatorna pitanja, čineći je relevantnom za program Horizont Evropa.

Predstavljena su i ključna poređenja Međunarodnog biroa za tegove i mjere (BIPM) u oblasti elektriciteta, kao i novi web sajt BIPM-a, gdje je omogućen takozvani „machine-readable” pristup bazi podataka BIPM KCDB, odnosno API pristup („Application Programming Interface”). To je web servis koji omogućava mašinama i aplikacijama da u TXT, CSV i JSON formatu prikupljaju podatke prema zahtjevima. Jedna od prednosti API-a je, kako je objašnjeno, pristup takozvanim „velikim podacima” („Big Data”) i predstavlja, naglašeno je, preteču za objavljivanje digitalnih najboljih kalibracionih i mjernih mogućnosti (CMC).

Više riječi bilo je i o digitalnoj transformaciji u metrologiji, konkretnije u metrološkim uslugama kao što su digitalni sertifikati, daljinski servisi, automatizacija, infrastruktura digitalnih usluga i e-learning. U sklopu digitalne transformacije spomenuto je i povjerenje u podatke koje podrazumjeva virtuelna mjerenja, validaciju algoritama i mjernu nesigurnost u složenim sistemima, usvajanje „Otvorene nauke za metrologiju” (Open Science for metrology), kao i povezanost i kvalitet podataka u distribuiranim sistemima.

Naredni Tehnički komitet za elektricitet i magnetizam trebalo bi, kako je najavljeno, da bude održan na jesen 2022. u Sofiji u Bugarskoj.