U okviru obavljanja stručne prakse za studijsku 2022/23. godinu u Zavodu za metrologiju od 23. do 30.  marta 2023. boravile su studentkinje Metalurško-tehnološkog fakulteta (MTF) Ivana Boro sa studijskog programa Zaštita životne sredine i Marija Talović sa studijskog programa Hemijska tehnologija.

U Zavodu za metrologiju studentkinje su stručnu praksu obavljale u Odjeljenju za dragocjene metale, Laboratoriji za masu, Laboratoriji za male zapremine i Laboratoriji za temperaturu.

U Odjeljenju za dragocjene metale studentkinje su se upoznale sa načinom ispitivanja i žigosanja predmeta od dragocjenih metala, kao i sa laboratorijskom opremom. Ispitivanje predmeta od dragocjenih metala, kako je studentkinjama objašnjeno, predstavlja utvrđivanje sastava i finoće, kao i pregled oznaka na predmetima od dragocjenih metala (oznaka finoće i znak proizvođača, odnosno znak uvoznika). Studentkinje su sprovele ispitivanje dragocjenih metala metodom probe na kamenu i rentgenske fluoroscentne spektrometrijske analize (XRF). Osim navedenog, predstavljeni su im državni žigovi za žigosanje predmeta od dragocjenih metala u Crnoj Gori.

U Laboratoriji za masu studentkinjama je predstavljen proces kalibracije u skladu sa važećim procedurama kojima je opisan detaljan postupak načina pripreme i sprovođenja kalibracije tegova na komparatorima mase i vagama, kao i način obrade rezultata i izvještavanja o rezultatima kalibracije. Studentkinje su, primjenjujući odgovarajuće procedure, obavile mjerenja tega nominalne mase 2 g klase E2, na komparatoru mase XP6U.

U Laboratoriji za male zapremine upoznale su se sa osnovnim djelatnostima te laboratorije, postupcima kalibracije mjerila zapremine, a aktivno su učestvovale u postupku kalibracije pipeta sa klipom.

U Laboratoriji za temperaturu predstavljena im je kompletna oprema neophodna za kalibraciju mjernih uređaja temperature i relativne vlažnosti, a studentkinje su obavile i kalibraciju indikatorskih digitalnih termometara, odnosno zračnih sondi.

Stručna praksa obavezan je predmet na Metalurško-tehnološkom fakultetu i izvodi se u trajanju od 45 sati. Cilj stručne prakse je usavršavanje studenata u oblasti studijskog programa u privrednoj ili naučno-istraživačkoj organizaciji. Studenti vode i Dnevnik stručne prakse i pripremaju Izvještaj o obavljenoj stručnoj praksi kojem opisuju radne zadatke, eksperimente, rezultate i zaključke.

Podsjećamo i da je tokom studijske 2021/22. u Odjeljenju za dragocjene metale Zavoda za metrologiju boravilo pet studenata Metalurško-tehnološkog fakulteta (MTF) koji su tada obavili stručnu praksu.