Stipse ili alauni zasebna su klasa dvostrukih soli koje opisuje opšta formula M(I)M(III)(SO4)2x12H2O, gdje je M(I) neki jednovalentni, a M(III) neki trovalentni metal. Osim formule, svim stipsama zajednička je i kristalna struktura  – sve stipse imaju jednako u prostoru raspodijeljene katjone, anjone i molekule vode. Zbog toga je i oblik kristala koje grade jednak, pa sve stipse iz vodenih rastvora kristaliziraju u obliku pravilnog oktaedra.

Dvije stipse čijim se miješanjem mogu prirediti zanimljivi kristali jesu hromova, KCr(SO4)2x12H2O i aluminijumova stipsa, KAl(SO4)2x12H2O. Budući da su joni hroma(III) i aluminijuma(III) približno iste veličine, mogu jedan drugog nasumično zamijeniti u kristalnoj strukturi bez da naruše kristalnu rešetku, a  time i oblik, tj. morfologiju kristala. Supstance čije se kristalne strukture tako savršeno podudaraju da omogućavaju ovu pojavu nazivamo izomorfima.

U našem primjeru, miješanjem različitih razmjera zasićenih rastvora aluminijumove i hromove stipse moguće je dobiti mješovite kristale (kristale u kojima ima i hromovih i aluminijumovih jona). Njihov sastav možemo iskazati formulom KAl1-xCrx(SO4)2x12H2O, gdje x predstavlja množinski udio hromovih jona, a može biti u rasponu od 0 do 1.

Budući da je aluminijumova stipsa bezbojna, dok je hromova stipsa tamnoljubičaste boje, njihovim miješanjem možemo prirediti rastvore iz kojih će rasti predivni oktaedarski kristali raznih nijansi – od blijedo ružičaste, do zagasito ljubičaste boje, u zavisnosti od udjela hromove stipse u smješi.

Na ovaj način moguće je prirediti i neke druge miješane kristale, što je svoju primjenu našlo u industriji proizvodnje filtera koji selektivno uklanjaju neke boje iz vidljivog djela spektra, odnosno, filtriraju ih.  Variranjem razmjere korištenih soli možemo takve filtere modifikovati ili „ugađati“ po potrebi, a osim toga, neki ih uzgajaju čisto iz hobija, jer kao što možete vidjeti na fotografijama, zaista su prekrasni.

Autor teksta i fotografija: dr sc. Alen Bjelopetrović