Nakon redefinicije, kelvin se više neće definisati preko proizvoljno odabranih referentnih temperatura. Umjesto toga, temperaturu ćemo definisati preko energije molekularnog kretanja. Ovo ćemo uraditi pomoću vrijednosti Bolcmanove konstante k, koja je tačno 1,380 649 × 10-23 kada se izražava u kada se izražava u jedinici džula po kelvinu (J K–1). Jedan džul po kelvinu jednak je jednom kg m2 s–2 K–1, pri čemu su kilogram, metar i sekunda definisani preko h, c i Δν. Dakle, nakon redefinicije, efektivno ćemo mjeriti temperaturu preko energije molekularnog kretanja. Stepen Celzijusa biće vezan za kelvin na isti način na koji je bio i do sada. Za većinu korisnika, redefinicija će ostati neprimjetna; voda će i dalje mrznuti na 0 °C, a termometri kalibrisani prije ove promjene nastaviće da pokazuju tačnu temperaturu. Međutim, redefinicija otvara mogućnost korišćenja novih tehnologija za mjerenje temperature, što će vjerovatno biti od koristi kod ekstremno visokih ili niskih temperatura.