Načelnik Odsjeka za obezbjeđenje metrološke sljedivosti Miloš Mujović prisustvovao je 8. i 9. februara 2023. seminaru na temu „Prikaz stanja u oblasti evropske standardizacije”. Seminar u organizaciji Instituta za standardizaciju Crne Gore i Ministarstva za ekonomski razvoj i turizam održan je u okviru Projekta finansiranog iz EU IPA godišnjeg akcijskog programa za 2020. (Povećanje kapaciteta institucija usaglašavanjem i sprovođenjem pravnih tekovina Evropske unije u oblasti konkurentnosti i inovacija).

Fokus projekta, kako organizatori navode, je podrška daljem razvoju administrativnih kapaciteta i nivou usklađenosti sa pravnom tekovinom Evropske unije na području Konkurencije i Inovacija, prevashodno u oblasti usluga, standardizacije, akreditacije, konkurencije i državne pomoći. Shodno navedenom, cilj organizovanja seminara, kako je objašnjeno, bio je podizanje svijesti o potrebama politika i operativnim upravljanjem crnogorskim institucijama, sa osvrtom na standardizaciju kao dio infrastrukture kvaliteta koja ima uticaj na harmonizaciju propisa, regionalnu saradnju i EU integracije.

Predavač na seminaru bio je viši ekspert Janez Furlan koji se bavi ocjenom usaglašenosti tehničkih proizvoda i član je Radne grupe za pravnu tekovinu Evropske unije u Republici Sloveniji.

Na seminaru su predstavljene teme koje su se odnosile na pravni i politički okvir EU standardizacije. Više riječi bilo je o potrebama za standardima Evropske unije kao podršci uspostavljanju jedinstvenog tržišta, kao i o prednostima angažovanja privatnog sektora u standardizaciji. Predstavljena je i mapa puta za strategiju standardizacije Evropske unije, kao i izazovi u Crne Gore u toj oblasti.