U Kongresnoj palati u Versaju u Francuskoj, 13. novembra 2018. počelo je zasijedanje 26. Generalne konferencije za tegove i mjere (CGPM), međunarodnog tijela odgovornog za globalnu usklađenost mjerenja. Zasijedanje Generalne konferencije za tegove i mjere smatra se istorijskim, jer se očekuje da će 16. novembra 2018. biti usvojena Rezolucija o izmjeni definicija četiri osnovne jedinice Međunarodnog sistema jedinica (SI): kilograma, kelvina, ampera i mola.

Crnu Goru na zasijedanju Generalne konferencije za tegove i mjere predstavlja pomoćnik direktorice Zavoda za metrologiju Goran Vukoslavović.

Crna Gora je od januara 2018. punopravni član Međunarodnog biroa za tegove i mjere (BIPM), čime je stekla pravo glasa o svim predloženim rezolucijama na zasijedanju Generalne konferencije za tegove i mjere, tako i o rezoluciji kojom se predviđa izmjena definicija Međunarodnog sistema jedinica (SI).

Odluka o izmjeni definicija donesena je 2011. na 24. zasijedanju Generalne konferencije za tegove i mjere.

Izmijenjene definicije četiri osnovne SI jedinice biće zasnovane na fizičkim konstantama. Novim definicijama neće se ometati dalji tehnološki napredak u njihovim realizacijama.

Kilogram će, dakle biti definisan na osnovu Plankove konstante (h), amper na osnovu elementarnog naelektrisanja (e), kelvin na osnovu Bolcmanove konstante (k) i mol na osnovu Avogadrove konstante (NA). Tri preostale SI jedinice, sekunda, metar i kandela već su definisane na osnovu prirodnih konstanti.

Nove definicije Međunarodnog sistema jedinica (SI) trebalo bi da stupe na snagu 20. maja 2019.