Studenti druge godine Elektrotehničkog fakulteta sa smjera Elektronika, telekomunikacije i računari i smjera Energetika i automatika, posjetili su 15. i 19. novembra 2018. Zavod za metrologiju.

Studentima ETF-a predstavljane su djelatnosti Zavoda za metrologiju, kao i promjena definicija Međunarodnog sistema jedinica (SI). Redefinisani Međunarodni sistem jedinica (SI) od 16. novembra 2018. zasniva se na osnovnim prirodnim konstantama. Kilogram je redefinisan na osnovu Plankove konstante (h), amper na osnovu elementarnog naelektrisanja (e), kelvin na osnovu Bolcmanove konstante (k) i mol na osnovu Avogadrove konstante (NA). Studentima je naglašeno i da su tri preostale osnovne SI jedinice, sekunda, metar i kandela već definisane na osnovu prirodnih konstanti, kao i da će nove SI definicije stupiti na snagu 20. maja 2019.

Studenti su posjetili i nacionalne kalibracione laboratorije za oblast metrologije mase, dužine, temperature, pritiska, električnih veličina, zampremine, kao i vremena i frekvencije. U Laboratoriji za električnu snagu predstavljen je segment postupka ovjeravanja brojila električne energije.

Zavod za metrologiju, tokom dva dana, posjetilo je oko 115 studenata Elektrotehničkog fakulteta.

Sporazum o saradnji Zavoda za metrologiju i Elektrotehničkog fakulteta potpisan je u aprilu 2017. i studenti tog fakulteta već dvije godine, imaju priliku da posjećuju nacionalne kalibracione laboratorije Zavoda za metrologiju.