Direktorica Zavoda za metrologiju Gordana Bajić prisustvovala je 27 Generalnoj konferenciji za tegove i mjere  (CGPM) koja je od 15. do 18. novembra 2022. održana u Versaju u Francuskoj. Konferencija je tijelo putem kojeg države potpisnice Metarske konvencije zajedno donose najvažnije odluke, poput administrativnih, pa sve do onih kojima se unapređuju ili mijenjaju Međunarodni sistem jedinica (SI) i međunarodna vremenska skala (UTC ). Konferencija ima misiju da unapređuje i prati razvojne potrebe naučne zajednice i na adekvatan način odgovara na nove metrološke i naučne izazove.

Na Konferenciji se kreiraju dugoročne vizije razvoja koje proističu iz novonastalih globalnih metroloških potreba, a pozivna predavanja su održali vodeći svjetski stručnjaci iz oblasti SI implementacije, vremena i frekvencije za potrebe svemirskih misija, posmatranja klimatskih promjena, digitalne transformacije i pratećih izazova, tačnosti kliničkih ispitivanja, mjerenja za potrebe održivih energetskih mreža i sl. Posebno je naglašena potreba digitalizacije međunarodnog sistema jedinica (SI) i usvajanje izvještaja o digitalnoj kalibraciji.

Usvojeno je sedam rezolucija od kojih se Rezolucija C odnosi na odluku da se Međunarodnom sistemu jedinica (SI) dodaju novi prefiksi. Obezbjeđenje novih SI prefiksa, kako je obrazloženo, naučnoj zajednici omogućava mjerenja koja nisu obuhvaćena trenutnim rasponom. Shodno navedenom, odlučeno je da se na listu SI prefiksa koji će biti korišteni za višestruko veće i višestruko manje jedinice dodaju sledeći prefiksi: ronna (1027, simbol R), ronto (10-27, simbol r), quetta (1030, simbol Q) i quecto (10-30, simbol q).

Usvojena je i rezolucija o globalnoj digitalnoj transformaciji i Međunarodnom sistemu jedinica (SI) koja se odnosi na promociju i primjenu SI digitalnog okvira, zatim rezolucije koje se odnose na budući razvoj univerzalnog koordinisanog vremena (UTC), redefiniciju sekunde, rasprava o univerzalnom pristupu Metarskoj konvenciji i nastojanju da što više dražava bude uključeno u nju.

Izglasana je i rezolucija o Izvještaju Međunarodnog komiteta za tegove i mjere o „Razvojnim potrebama u metrologiji“. Izvještaj obuhvata razvoj dugoročne vizije u međunarodnom sistemu mjerenja, uspostavljanje interdisciplinarnih, horizontalnih grupa koje će upućivati na nove izazove u radu, kao i  potrebu obilježavanja 150 godišnjice od potpisivanja Metarske konvencije koja će biti 20. maja 2025.

Jedna od rezolucija odnosila se i na uvećanje dotacija Međunarodnom birou za tegove i mjere za period od 2024. do 2027.

Tokom Konferencije izabrano je i 18 članova Međunarodnog komiteta za tegove i mjere (CIPM) koji će započeti svoj mandat na sledećoj CIPM sjednici predviđenoj za mart 2023.

Izvršni odbor UNESCO-a na svojoj 215. sjednici održanoj u oktobru 2022. usvojio je prijedlog da se 20. maj, Svjetski dan metrologije, proglasi Svjetskim danom UNESCO-a koji će se zatim obilježavati svake godine od 20. maja 2024.

Podsjećamo da su tokom prethodnog zasjedanja, u novembru 2018., usvojene nove definicije za kilogram, amper, kelvin i mol koje su stupile na snagu u maju 2019.

Crna Gora punopravni je član Međunarodnog biroa za tegove i mjere (BIPM) od januara 2018. čime je stečeno pravo glasa o svim predloženim rezolucijama na zasijedanju Generalne konferencije za tegove i mjere (CGPM).

Više o događaju: General Conference on Weights and Measures (CGPM)

Foto: BIPM