Laboratoriji za pritisak Zavoda za metrologiju 21. marta 2022. isporučeni su etaloni za međulaboratorijsko poređenje. Shodno tome, u Laboratoriji za pritisak održana je obuka u periodu od 22. do 28. marta 2022. koju je vodio prof. dr  Janez Šetina sa Instituta za kovinske materijale i tehnologije (IMT) iz Ljubljane, Slovenija.

Tokom obuke obavljene su pripreme za međupoređenje etalona Zavoda za metrologiju. Povezivanje etalona i prva probna mjerenja obavljena su sa etalonom proizvođača DH Instruments, model RPM4 D-A3000-L/A0030, opsega ATM do 3000 Pa.

Obavljena su i mjeranja apsolutnog pritiska i apsolutnog pritiska A na preciznom indikatoru pritiska PACE 1000, kao i mjerenja na gasnoj vagi.

Osim navedenog obavljeno je i međulaboratorijsko poređenje barometarskog pritiska od 750 hPa do 1150 hPa, apsolutnog pritiska od 0 hPa do 2000 hPa i relativnog pritiska od 0 MPa do 3,5 Mpa.