U organizaciji Instituta za ekonomiju i pravo Podgorica održana je obuka namijenjena predstavljanju izmjena i dopuna Zakona o javnim nabavkama koju je pratila službenica zadužena za javne nabavke Ivona Mugoša.

Glavne teme obuke odnosile su se na novine, izazove, žalbeni proces i proceduralne okvire javnih nabavki u skladu sa izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama. Cilj obuke bio je da se dugogodišnje iskustvo u oblasti javnih nabavki podijeli sa učesnicima kroz praktičan i jasan pristup u rješavanju svih nedoumica u okviru navedenih tema.

Izmjene Zakona o javnim nabavkama prije svega odnose se na promjenu vrijednosnih razreda u dijelu nabavki do 40.000,00 eura, uvođenje mogućnosti naručioca da angažuje lice koje nije zaposleno kod njega za obavljanje poslova službenika za javne nabavke, usaglašavanje načina otvaranja ponuda sa funkcionisanjem CEJN sistema, kao i određivanje posebnih rokova za dostavljanje ponuda u otvorenom i u ograničenom postupku javne nabavke roba i usluga vrijednosti do 150.000,00 eura, odnosno radova vrijednosti do 500.000,00 eura.

Određene su, kako je navedeno, preciznije prijave, kriterijumi i način utvrđivanja kvalifikacije podnosilaca prijava, kao i rokovi za izmjenu i/ili dopunu tenderske dokumentacije u pregovaračkom postupku bez prethodnog objavljivanja poziva za nadmetanje.

Predavači na obuci, osim predstavnika Instituta za ekonomiju i pravo Crne Gore, bili su i predstavnici Ministarstva finansija, Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, Uprave za inspekcijske poslove – Inspektora za javne nabavke i Instituta za ekonomiju i pravo Srbija.

Obuka je održana u Petrovcu u periodu od 16. do 18. marta 2023.