Predstavnici Zavoda za metrologiju Dea Radević i Aleksandar Jovanović pratili su obuku koju je 22. aprila 2021. organizovalo Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija na temu načina unosa podataka, odnosno atributa koji prate određenu uslugu, u platformu koju je kreiralo navedeno Ministarstvo.

Na obuci je predstavljena forma unosa usluga za potrebe „Kataloga usluga elektronske uprave“ sa detaljnim objašnjenjem popunjavanja.

Obuku je održala samostalna savjetnica  u Direkciji za razvoj elektronskih servisa iz Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija Vanja Lazarević.

Podsjećamo da je Zakonom o elektronskoj upravi propisano da je organ, odnosno drugi subjekat, dužan da pripremi i na svojoj internet stranici ažurno objavljuje evidenciju usluga elektronske uprave koje pruža, a koja sadrži uslove pružanja usluge elektronske uprave, način predaje podnesaka i dostavljanja akata u elektronskom obliku, kao i način plaćanja administrativnih taksi.