U okviru aktivnosti EURAMET – WELMEC Radne grupe za olakšavanje razvoja nacionalne metrološke infrastrukture (EURAMET Focus Group on Facilitating National Metrology Infrastructure Development) u periodu od 13. do 17. oktobra 2014. godine održana je obuka iz oblasti mase u Nacionalnom metrološkom institutu Turske (UME).

Osnovni cilj obuke je bio upoznavanje učesnika sa osnovnim principima metode diseminacije etalona mase. Predavač na obuci bila je Sevda Kaçmaz, rukovodilac Laboratorije za masu Nacionalnog metrološkog instituta Turske (UME).

Obuci su prisustvovali predstavnici Zavoda za metrologiju Goran Vukoslavović, tehnički menadžer, Tamara Bošković-Begenišić, rukovodilac Laboratorije za masu i Mirjana Mihailović, član osoblja Laboratorije za zapreminu, kao i predstavnici nacionalnih metroloških instituta Bosne i Hercegovine i Makedonije.

Obuka je omogućila učesnicima da lakše i efikasnije savladaju prenos jedinice mase sa primarnog na sekundarni nivo i osposobe se za primjenu mjernih šema pomoću metode najmanjih kvadrata. Tokom obuke analizirali su se aktuelni problemi iz svakodnevnog rada laboratorija za masu.

Predstavnici Zavoda za metrologiju su aktivno učestvovali i u eksperimentalmnom dijelu obuke koja je organizovana u Laboratoriji za masu Nacionalnog metrološkog instituta Turske (UME).