Crna Gora i Zavod za metrologiju, kao nacionalni metrološki institut, dobili su punopravno članstvo u Međunarodnom birou za tegove i mjere (BIPM) sa sjedištem u Parizu.

Crna Gora pristupanjem BIPM-u postala je 59 država sa punopravnim članstvom u toj organizaciji i učestvovaće u donošenju odluka na najvišem svjetskom nivou u oblasti metrologije. Dobijanjem tog statusa, Crna Gora, odnosno Zavod za metrologiju, moći će da primjenjuje pravo učešća i glasa na sastancima Generalne konferencije za tegove i mjere (CGPM), pravo ostvarivanja međunarodno prepoznate metrološke sljedivosti kroz usluge kalibracije koje pruža BIPM, bez dodatnih troškova i mogućnost učešća u međunarodnim poređenjima državnih etalona.

Zavod za metrologiju postao je pridruženi član Generalne konferencije za tegove i mjere (CGPM), kojeg čine predstavnici svih država potpisnica „Metarske konvencije“, u avgustu 2011. Zahvaljujući svojstvu pridruženog člana Zavod za metrologiju objavio, je u zvaničnoj bazi podataka BIPM-a, 23 međunarodno priznate mjerne i kalibracione mogućnosti (CMC) u oblasti termometrije, zapremine i dužine. Na osnovu toga Crnoj Gori je omogućeno da pokaže svoje metrološke mogućnosti drugim nacionalnim metrološkim institutima širom svijeta, što je doprinjelo smanjivanju tehničkih barijera u trgovini i podršku crnogorskoj ekonomiji.

Podsjećamo da je diplomatska konferencija o metru održana 1875. u Parizu, kada su predstavnici 17 država potpisali „Metarsku konvenciju“, osnovni dokument savremenog metričkog sistema zasnovanog na upotrebi Međunarodnog sistema jedinica (SI). Tada je osnovan i Međunarodni biro za tegove i mjere (BIPM) sa ciljem da obezbjedi jedinstven sistem mjernih jedinica u svijetu, uspostavlja i čuva međunarodne etalone i osigurava koordinaciju u metodama mjerenja i istraživanju u vezi sa fizičkim konstantama.