Naučnici koji se bave tačnim i preciznim mjerenjima inicirali su da se Međunarodnom sistemu jedinica (SI) dodaju novi prefiksi: rona/ronna (1027, simbol R), ronto/ronto (10-27, simbol r), keta/quetta (1030, simbol Q) i kekto/quecto (10-30, simbol q). Promjene su usvojene na 27. zasijedanju Generalne konferencije za tegove i mjere koje je održano u Parizu u novembru 2022. Razlozi za uvođenje novih prefiksa inicirani su zahtjevima nauke o podacima i njihovom skladištenju koja se već primakla krajnjim vrijednostima postojeće ljestvice, dok su prefiksi za male vrijednosti potrebni za kvantnu nauku i fiziku čestica.

Proširenje opsega SI prefiksa je prvo proširenje od 1991. kada su kao prefiksi uvedeni zeta, jota, zepto i jokto.

Uvođenje četiri nova prefiksa će imati značajan uticaj na upotrebu mjernih jedinica jer olakšava izražavanje količina koje su van opsega postojećih prefiksa, što je često slučaj u savremenoj nauci i tehnologiji.

SI prefiksi su suštinski dio Međunarodnog sistema jedinica i omogućavaju nam da proširimo SI upotrebu i obezbijedimo efikasnu i jedinstvenu komunikaciju mjerenja u svim tehničkim disciplinama. Obezbjeđenje novih SI prefiksa, kako je obrazloženo, naučnoj zajednici omogućava mjerenja koja nisu obuhvaćena trenutnim rasponom. Na taj način, na primjer u nauci o podacima, moći će da se izraze količine digitalnih informacija u redovima veličina 1027 i  1030. Osim toga, prefiksi za vrlo male brojeve (10-27 i 10-30) biće korisni za kvantnu nauku i fiziku elementarnih čestica.

Međunarodni sistem jedinica (SI) jedini je sistem mjernih jedinica prihvaćen u cijelom svijetu i nudi jedinice za svaku vrstu mjerenja. Upotreba Međunarodnog sistema jedinica obezbjeđuje povjerenja u tačnost i globalnu uporedivost mjerenja potrebnih za međunarodnu trgovinu, proizvodnju, zdravlje i bezbjednost ljudi, zaštitu životne sredine, globalne klimatske studije i naučna istraživanja.

Kao Nacionalni metrološki institut, Zavod za metrologiju stara se o sistemu zakonskih mjernih jedinica (SI) u Crnoj Gori i odgovoran je za razvoj metroloških standarda kroz ostvarivanje, čuvanje, održavanje i usavršavanje državnih etalona i obezbjeđenje metrološke sljedivosti.