MSc Gordana Bajić imenovana je za direktoricu Zavoda za metrologiju na predlog ministra ekonomskog razvoja Jakova Milatovića. Odluku o imenovanju donijela je Vlada Crne Gore na zasijedanju u četrvrtak 23. decembra 2021.

U obrazloženju Vlade navedeno je da MSc Gordana Bajić ispunjava sve uslove, propisane Zakonom o državnoj upravi, Zakonom o državnim službenicima i namještenicima i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, za imenovanje direktorice Zavoda za metrologiju.

MSc Gordana Bajić diplomirala na Mašinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici, gdje je 2014. stekla zvanje magistra tehničkih nauka u oblasti kvaliteta, odbranom magistarskog rada pod nazivom „Istraživanje osnovnih parametara za poboljšavanje metrološke sljedivosti na primjeru Laboratorije za dužinu“.

Funkciju vršiteljke dužnosti direktorice Zavoda za metrologiju obavljala je od februara do decembra 2021.

U Zavodu za metrologiju zaposlena je od 2008. od kada je bila uključena u formiranje i razvoj Laboratorije za dužinu i uspostavljanje sistema menadžmenta kvalitetom u Sektoru za metrološku sljedivost i državne etalone.

U nacionalnoj kalibracionoj laboratoriji za dužinu obavljala je najsloženije poslove koje se odnose na ostvarivanje, čuvanje i održavanje državnih etalona, kao i uspostavljenje metrološkog lanca sljedivosti u oblasti dužine. Obavljala je aktivnosti iz domena naučne i zakonske metrologije, učestvovala je i u razvoju postupaka za kalibraciju i ovjeravanje etalona i mjernih uređaja u oblasti dužine, kao i akreditaciji i sertifikaciji Zavoda za metrologiju.

Učestvovala je i u brojnim projektima od kojih je veći dio u organizaciji Evropskog udruženja nacionalnih metroloških instituta (EURAMET). Kao vođa tima, učestvovala je u prvim međulaboratorijskim poređenjima koja su dovela do međunarodne prepoznatljivosti usluga koje Laboratorija za dužinu pruža svojim korisnicima. 

Kroz posjete laboratorijama evropskih nacionalnih metroloških instituta sticala je praktična i teorijska znanja neophodna za izgradnju nacionalnog metrološkog sistema u skladu sa pravilima regionalnih i međunarodnih metroloških organizacija.

Prije radnog angažmana u Zavodu za metrologiju bila je zaposlena u Holding industriji „Radoje Dakić”, kao i u preduzeću „Jugoimport Mont’’ d. o. o. Podgorica.