Neophodan uslov za ovjavljivanje najboljih mjernih i kalibracionih mogućnosti (CMC) u bazi podataka Međunarodnog biroa za tegove i mjere (BIPM KCDB) je i održavanje akreditacionog statusa laboratorija. Sve kalibracione mogućnosti nacionalnih kalibracionih laboratorija Zavoda za metrologiju, koje su prema pravilima BIPM-a bile privremeno suspendovane, obnovljene su u martu 2020., nakon pozitivne ocjene ATCG i HAA i obnove statusa akreditacije.

Zavod za metrologiju do sada je objavio 24 najbolje mjerne i kalibracione mogućnosti (CMC) u bazi podatakata BIPM-a: 18 u oblasti temperature, pet u oblasti zapremine i jedan u oblasti dužine.

Mjerne i kalibracione mogućnosti (CMC) su najbolje mjerne sposobnosti koje jedan nacionalni metrološki institut može da manifestuje u svakodnevnom radu, pri pružanju usluga korisnicima u normalnim uslovima rada. Sve mjerne i kalibracione mogućnosti moraju biti podržane u opsegu i iskazanoj mjernoj nesigurnosti potpunom implementacijom sistema menadžmenta kvalitetom kojeg odobrava Tehnički komitet za kvalitet Evropskog udruženja Nacionalnih metroloških insituta (EURAMET TC-Quality).

Kalibracioni sertifikati izdati sa logom CIPM MRA potvrđuju kompetentnost laboratorija kroz iskazani CMC i kao takvi su priznati u cijelom svijetu.