Četiri predstavnika Zavoda za metrologiju pratila su 8. februara 2023. online obuku koja se odnosila na upotrebu baze podataka Međunarodnog biroa za tegove i mjere (KCDB 2.0-Online technical exchanges-COMPARISONS).

Obuka je bila bazirana na prikazu korišćenja baze podataka KCDB 2.0 u cilju kreiranja korisničkog naloga, registracije i ažuriranja statusa međulaboratorijskih poređenja, pronalaska već postojećih i objavljivanja novih poređenja.

Na obuci je bilo riječi i o Tehničkom protokolu koji je sastavni dio svakog međulaboratorijskog poređenja i definiše korake koje je potrebno pratiti tokom učešća u poređenju. Odobreni Tehnički protokol nekog poređenja objavljuje se u bazi podataka (KCDB 2.0).

Podaci koje bi Tehnički protokol trebalo da sadrže odnose se na detaljan opis prenosivog etalona, kao i na metrološke parametre koje bi trebalo izmjeriti, savjete o rukovanju prenosivim etalonom, uključujući raspakivanje, naknadno pakovanje i otpremu sljedećem učesniku. Osim navedenog, Tehnički protokol sadrži i opis radnji koje je potrebno da se preduzmu po prijemu etalona, uslove korišćenja prenosivih etalona tokom mjerenja, uputstvo za prijavljivanje rezultata, spisak glavnih komponenti budžeta mjerne nesigurnosti, raspored za saopštavanje rezultata pilot institutu i finansijski aspekt međulaboratorijskog poređenja uključujući transport i carinu.

Izvještaj prolazi kroz tri faze prije objavljivanja: nacrt A i B i završni izvještaj. Nacrt A dostupan je samo učesnicima u poređenju, nacrt B dostupan je relevantnom Konsultativnom komitetu, dok je završni izvještaj javno dostupan.

Za pisanje izvještaja međulaboratorijskog poređenja odgovoran je institut koji vodi poređenje (pilot).