Evropsko udruženje nacionalnih metroloških instituta organizovalo je 16. i 25. novembra i 1. decembra 2021. Otvorene konsultacije o metrologiji za pametne električne mreže. Online konsultacije pratila je predstavnica Zavoda za metrologiju Jovana Vukoslavović.

Tokom konsultacija više riječi bilo je o tehničkim potrebama DC sistema (generisanju, skladištenju i konverziji), HV testiranju i izazovima u vezi sa mjerenjem jednosmjerne (DC) struje.

Predsjedavajući Evropske mreže za metrologiju – Pametne električne mreže prof. dr Gert Rietveld govorio je o rezultatima ankete na temu ,,Strateške agende istraživanja” (,,Strategic Research Agenda“) koja je sprovedena među zainteresovanim stranama u periodu od marta do april 2021.

Metrološki izazovi, kako je objašnjeno, koji su identifikovani navednom anketom su: identifikacija lokacije kvara, potpuna karakterizacija funkcije prenosa frekvencije transformatora, praćenje širenja tranzijentnih pojava i poremećaja, nove metode karakterizacije transformatora sa PQ fenomenima i novi metrološki alati i metodologije za pametne elektronske uređaje.

Istaknuta su i tri metrološka izazova ispitivanja visokog napona, a to su: tehnike ispitivanja bez razaranja za puštanje u rad ili preventivno održavanje, sljedivost za naponske djelitelje i mjerne sisteme za kompozitne i kombinovane talasne oblike, kao i mjerenja gubitaka energetskih transformatora i visokonaponskih kondenzatora.

Izazovi za metrologiju DC struje su, između ostalih, definisanje metoda i sredstava mjerenja, mjerenje energije, praćenje poremećaja, kao i praćenje brzih prelaznih stanja napona i struje.

Metrološki izazovi, kako je navedeno, kod digitalnih trafostanice su: novi metrološki alati i metodologije za pametne elektronske uređaje, rješavanje IT bezbijednosti pametnih brojila na odgovarajućem nivou i istraživanje PTP ili White Rabbit metoda za tačne vremenske žigove.

Kada je riječ o metrološkim izazovima analitike podataka istaknuta su tri glavna izazova: razvoj analitike ,,Big data”, pretvaranje velikih skupova podataka prikupljenih u distributivnoj mreži u korisne informacije i bezbjedni protokoli za mjerenje vremena za zaštitu od ometanja i neovlašćenih radnji.

Tokom trodnevnih konsultacija održane su i prezentacije o „Modelovanju i analizi podataka u pametnim mrežama“, kao i prezentacija na temu ,,Procjene bezbijednosti podataka za pametne mjerne sisteme u Švajcarskoj“.