Poštovani,

Podnošenje zahtjeva možete ostvariti:

  • neposrednom predajom na adresi Arsenija Boljevića bb, 81000 Podgorica;
  • putem pošte;
  • putem e-mail adrese: zavod@metrologija.gov.me;
  • putem portala e-Uprave.

Zahtjev se podnosi na obrascu na kojem se nalaze instrukcije o potrebnim podacima, dokumentaciji, prilozima i administrativnoj taksi.

Obrasci zahtjeva dostupni su na linku https://metrologija.me/zahtjevi/ i na portalu eUprave.

Uz zahtjev se prilaže dokaz o izvršenoj uplati administrativne takse u visini od 2,00€ na žiro račun 832-3161012-75, u skladu sa Zakonom o administrativnim taksama („Sl. list CG“, br. 18/19).

Naknade za pokriće troškova postupka, u zavisnosti od vrste aktivnosti, propisane su Uredbom o visini i načinu plaćanja naknada iz oblasti metrologije („Sl. list CG“, br. 73/10), odnosno Uredbom o visini i načinu plaćanja naknada iz oblasti kontrole predmeta od dragocjenih metala („Sl. list CG“, br. 34/11) i uplaćuju se na žiro račun 832-975-85.

Dodatne informacije možete dobiti:

Zavod za metrologiju