Petnaesta Generalna skupština Evropskog udruženja nacionalnih metroloških instituta (EURAMET) održana je on-line u periodu od 7. do 9. juna 2021. Zasjedanju Generalne skupštine prisustvovao je pomoćnik v. d. direktorice Zavoda za metrologiju Goran Vukoslavović.

Na Generalnoj skupštini predstavljen je nacrt i odobrena je EURAMET Strategija do 2030. Kao glavni ciljevi Strategije naglašeni su: angažman i uključenje krajnjih korisnika kroz Evropsku metrološku mrežu, saradnja o kooperacija u oblastima istraživanja, podrška razvoju evropske infrastrukture kvaliteta, jačanje saradnje sa insitucijama Evropske unije  i vladama država članica, kao i jačanje saradnje među državama članicama i  ostalim međunarodnim institucijama.

Kao dio EURAMET Strategije predstavljeni su i glavni ciljevi Evropske metrološke mreže (EMN) koji se odnose na kreiranje održive strukture u strateškim oblastima za razvoj metrologije. EMN je osim toga predstavljen i u novom programu „Evropskog metrološkog partnerstva”, kojeg je podržala i Evropska komisija, i odnosi se na sledeće oblasti:

 • Klimu i posmatranje okeana / Climate and Ocean Observation
 • Energetske gasove / Energy Gases (EG)
 • Matematiku i statistiku / Mathematics and Statistics (MM)
 • Kvantnu tehnologiju / Quantum Technologies (QT)
 • Pametne električne mreže / Smart Electricity Grids (SEG)
 • Sljedivost u laboratorijskoj medicini / Traceability in Laboratory Medicine (TLM)
 • Pametnu specijalizaciju u Sjevernoj Evropi / Smart Specialisation in Northern Europe

Osim toga predstavljeni su i predlozi EMN projekata koji se odnose na:

 • Zaštitu od zračenja / Radiation Protection
 • Naprednu proizvodnju / Advanced Manufacturing
 • Medicinsku upotrebu jonizujućeg zračenja / Medical use of Ionising Radiation
 • Čistu energiju / Clean Energy
 • Bezbjednost hrane / Food Safety
 • Monitoring zagađenja / Pollution monitoring
 • Pametnu specijalizaciju u državama Latinske Amerike / Smart Specialisation in Latin Region
 • Propise o medicinskim uređajima / Medical device regulation
 • Geodeziju, navigaciju, mjerenje vremena i pozicioniranje / Geodesy, Navigation, Timing and Positioning

Projekti koji se odnose na zaštitu od zračenja i naprednu proizvodnju, trebalo bi, kako je naglašeno, da počnu sa realizacijom tokom 2021.

Novi EMN projekat zaštite od zračenja predstavljaće, kako je objašnjeno, kontakt tačku sa kojom će biti obuhvaćene sve metrološke potrebe koje se odnose na zaštitu od zračenja i osiguranje pouzdanog obezbjeđenja kvaliteta. Osim toga, održavaće konstruktivan dijalog i vezu između nacionalnih metroloških instituta, ovlašćenih instituta, kalibracionih i ispitnih laboratorija.  Tim projektom, kako je naglašeno, biće osigurana dugoročna ekonomska konkurentnost mnogih malih i srednjih proizvođača opreme, kao i brojnih industrijskih i drugih krajnjih korisnika.

Evropska komisija identifikovala je naprednu proizvodnju kao jednu od šest ključnih tehnologija koje su  omogućene (KETs) za primjenu u više grana industrija. KET, kako je istaknuto, predstavlja skup tehnologija: mikro i nanoelektronika, nanotehnologija, industrijska biotehnologija, unaprijeđeni materijali, fotonika i napredne proizvodne tehnologije. Države i regije koje u potpunosti budu koristile KET, naglašeno je, biće na čelu stvaranja naprednih i održivih ekonomija.

Na EURAMET Generalnoj skupštini više riječi bilo je i o radu Međunarodnog biroa za tegove i mjere (BIPM). Istaknuto je da BIPM trenutno  ima 63 punopravne i 39 pridruženih članica. Posebno je predstavljena BIPM e-learning platforma sa šest modula koji se odnose na CIPM MRA okvir, najbolje kalibracione i mjerne mogućnosti (CMC), metrološku sljedivost, poređenja u okviru CIPM MRA, Peer Review i QMS.

Predstavljena je i Komunikaciona strategija EURAMET-a u kojoj su kao glavni ciljevi navedeni saradnja sa korisnicima usluga, promocija značaja i uticaja metrologije i jačanje uticaja inovacija.