Predstavnica Zavoda za metrologiju Jovana Vukoslavović pratila je online radionicu pod nazivom ,,Međunarodni sistem jedinica (SI) u FAIR digitalnim podacima” koju je od 22. do 26. februara 2021. organizovao Međunarodni biro za tegove i mjere (BIPM).

FAIR podaci (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable) predstavljaju dostupne, pristupačne, interoperabilne digitalne podatke koji se više puta mogu koristiti. GO FAIR inicijativu uspostavile su 2017. Francuska, Njemačka i Nizozemska sa ciljem primjene principa FAIR podataka.

Kada je riječ o Međunarodnom sistemu jedinica (SI) u FAIR digitalnim podacima, kako je naglašeno tokom radionice, potrebno je uspostaviti takozvani metadata format za sve mjerne podatke koji se baziraju na Međunarodnom sistemu jedinica.

Direktor Međunarodnog biroa za tegove i mjere (BIPM) Martin Milton istakao je da je jedan od ciljeva BIPM-a uspostavljanje Digitalnog SI okvira (Digital-SI Framework) za dokumenta i podatke koji su FAIR.

Predstavnik Međunarodne organizacije za zakonsku metrologiju (OIML) Roman Schwartz naglasio je da podržava digitalnu transformaciju naučne, industrijske i zakonske metrologije kao važan dio infrastrukture kvaliteta svake države.

Tokom radionice više riječi bilo je o Globalnoj naučnoj bazi podataka, kao i o jedinstvenom UCUM kodu za mjerne jedinice (The Unified Code for Units of Measure) koji obuhvata sve mjerne jedinice koje se istovremeno koriste u međunarodnoj nauci i inženjerstvu. Predstavljan je i QUDT model (Quantities, Units, Dimensions and Type) koji pruža jedinstveni model mjerljivih veličina, jedinica za mjerenje različitih vrsta veličina, numeričkih vrijednosti veličina u različitim mjernim jedinicama, strukture i tipova podataka koji se koriste za skladištenje.

Kada je riječ o uticaju digitalne transformacije na metrologiju, kako je naglašeno, ističu se digitalna poboljšanja i nadogradnja infrastrukture kvaliteta zakonske metrologije, zatim digitalni kalibracioni sertifikati (DCCs) i metrološka platforma (Metrology Cloud).

Tokom radionice obrađene su i teme koje su se odnosile na izazove digitalne transformacije u regionalnim metrološkim organizacijama (RMOs) i nacionalnim metrološkim institutima (NMIs).

Kao ciljevi digitalne transformacije nacionalnih metroloških instituta istaknuti su ,,machine-readable” prikazi mjernih podataka, sljedivost, uporedivost, kompatibilnost i identifikacija mjernih podataka zasnovana na FAIR principima, kao i pouzdanost, poverljivost, razmjena i dugoročno čuvanje mjernih podataka, učitavanje novih verzija softvera za mjerne instrumente i daljinsko upoređivanje mjernih standarda.