Zavod za metrologiju ove godine obilježava 17 godina rada. Od osnivanja 14. septembra 2006. Zavod za metrologiju razvio se u međunarodno prepoznatu instituciju koja obezbjeđuje povjerenje u crnogorski metrološki sistem, kao i sistem kontrole predmeta od dragocjenih metala i kontinuirano unapređuje stanje u oblastima koje su mu date u nadležnost.

U Zavodu za metrologiju uspostavljeno je devet nacionalnih kalibracionih laboratorija u oblasti metrologije mase, dužine, temperature, pritiska, malih i velikih zapremina, električnih veličina, jonizujućeg zračenja, vremena i frekvencije, u kojima se razvijaju metode mjerenja i realizuju usluge kalibracija i ovjeravanja.

U okviru devet kalibracionih laboratorija trenutno je razvijeno i akreditovano 48 metoda mjerenja sa tendencijom proširivanja obima rada i mogućnostima mjerenja i kalibracija. Akreditacijom su obuhvaćena sva područja kalibracija za koja je Zavod za metrologiju objavio najbolje kalibracione i mjerne mogućnosti (CMC) u Bazi podataka ključnih poređenja Međunarodnog biroa za tegove i mjere (BIPM KCDB).  Ukupno su objavljene 33 najbolje mjerne i kalibracione mogućnosti (CMC): 19 u oblasti temperature i relativne vlažnosti, pet u oblasti zapremine, četiri za dužinu, tri u oblasti vremena i frekvencije i dva CMC za oblast pritiska.

Veliki broj ovjerenih i kalibrisanih mjerila i etalona, kao i značajne količine pregledanih i žigosanih predmeta od dragocjenih metala daju sigurnost građanima prilikom ekonomskih transakcija, kao i u oblastima bezbjednosti, zdravstvenog sistema i prirodnih resursa.

Zavod za metrologiju je od 2014. akreditovan prema standardu MEST EN ISO/IEC 17025 Opšti zahtjevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje. Od primarnog značaja za instituciju je održavanje ovog sistema, koji je pod nadzorom akreditacionih tijela: Hrvatske akreditacijske agencije i Akreditacionog tijela Crne Gore, kao i Tehničkog komiteta za kvalitet Evropskog udruženja nacionalnih metroloških instituta (EURAMET TC-Q).

Zavod za metrologiju, od svog osnivanja 2006. predstavlja Crnu Goru u međunarodnim i regionalnim metrološkim organizacijama, kao i organizacijama u oblasti kontrole predmeta od dragocjenih metala.

Od ove godine punopravni je član Međunarodne organizacije za zakonsku metrologiju (OIML). Crna Gora i Zavod za metrologiju, kao nacionalni metrološki institut, 2018. stupili su u punopravno članstvo u Međunarodnom birou za tegove i mjere (BIPM) sa sjedištem u Parizu čime je omogućeno učestvovanje u donošenju odluka na najvišem svjetskom nivou u oblasti metrologije.  Zavod za metrologiju punopravni je član i Evropskog udruženja nacionalnih metroloških instituta (EURAMET) i Evropske kooperacije u zakonskoj metrologiji (WELMEC e.V.).

Kada je riječ o oblasti žigosanja predmeta od dragocjenih metala, Zavod za metrologiju ima status posmatrača u okviru Bečke konvencije (Hallmarking Convention), odnosno u sklopu Međunarodnog ugovora o prekograničnoj trgovini predmetima od dragocjenih metala.